Pomoc
Warunki korzystania
POBIERZ
Williamhill casino club
Ponad 350 gier
do pobrania Pobierz teraz

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. WPROWADZENIE: NAJWAŻNIEJSZE DEFINICJE I KWESTIE ZAWARTE W WARUNKACH KORZYSTANIA
  1. W niniejszych warunkach korzystania zastosowano następujące definicje:

   'Urządzenie Dostępowe' oznacza dowolne elektroniczne środki dostępu do Usług, między innymi komputery, smartfony, telefony wielofunkcyjne, tablety, urządzenia dotykowe i wszelkie domowe systemy rozrywkowe, takie jak konsole gier oraz inteligentne telewizory (lub wszelkie inne urządzenia bezprzewodowe);

   'Warunki Premiowe' oznaczają wszelkie dodatkowe warunki korzystania dla użytkowników końcowych, których przyjęcie Użytkownik musi potwierdzić w ramach pobierania i/lub instalacji wszelkiego oprogramowania, które Użytkownik może pobierać w celu korzystania z Witryny, w tym Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego produktów Playtech, która dostępna jest w Załączniku do niniejszych Warunków Ogólnych;

   'Warunki Pobierania' oznaczają wszelkie dodatkowe warunki korzystania dla użytkowników końcowych, których przyjęcie Użytkownik musi potwierdzić w ramach pobierania i/lub instalacji wszelkiego oprogramowania, które Użytkownik może pobierać w celu korzystania z Witryny, w tym Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego produktów Playtech, która dostępna jest w Załączniku do niniejszych Warunków Ogólnych;

   'Komisja do spraw hazardu (Gamblig Commission)' oznacza organ regulacyjny komercyjnych gier hazardowych w Wielkiej Brytanii dysponujący swoim serwisem internetowym pod adresem www.gamblingcommission.gov.uk;

   'Warunki Ogólne' oznaczają warunki określone w niniejszym dokumencie;

   'Grupa' oznacza w odniesieniu do dowolnego podmiotu spółkę, która jest okresowo spółką zależną lub spółką dominującą tego podmiotu lub inną spółkę bezpośrednio lub pośrednio zależną od dowolnej takiej spółki dominującej. Dla celów niniejszej definicji 'spółka zależna' i 'spółka dominująca' mają znaczenie nadane tym wyrażeniom w sekcji 1159 Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006) z późniejszymi zmianami;

   'Operator' oznacza spółkę WHG (International) Limited zarejestrowaną pod numerem 99191 z siedzibą na Gibraltarze przy 6/1 Waterport Place, posiadającą licencję wydaną przez:

   • • Komisję do spraw hazardu (Gambling Commission) o numerze podanym w stopce Witryny, odnoszącą się do każdej Transakcji (zgodnie z definicją w artykule 9.2) zawartej przez Użytkownika, jeśli: (a) Konto Użytkownika (zgodnie z definicją w artykule 4.1) zostało zarejestrowane z podaniem adresu na terenie Wielkiej Brytanii, lub (b) Użytkownik jest osobą, która faktycznie przebywa na terenie Wielkiej Brytanii w momencie zawierania przez siebie Transakcji; oraz
   • • rząd Gibraltaru oraz podlegającą regulacjom gibraltarskiego Komisarza do spraw hazardu (Gibraltar Gambling Commissioner) z numerami licencji 034 i 42, w związku z wszelkimi Transakcjami zawieranymi przez Użytkownika.

   'Polityka Prywatności' oznacza politykę prywatności Operatora dostępną na stronie Polityka Prywatności

   'Zasady' oznaczają Zasady Gier w szczególności obowiązujące w odniesieniu do stosownych typów gier zgodnie z bardziej szczegółowym opisem w artykule 1.3.1 i 1.3.2;

   'Usługi' oznaczają stosowne usługi oferowane okresowo przez Operatora za pośrednictwem Witryny i/lub za pośrednictwem dowolnej aplikacji na Urządzeniu Dostępowym;

   'Warunki Korzystania' oznaczają (a) Warunki Ogólne; (b) Politykę Prywatności; (c) w stosownych przypadkach zgodnie z artykułem 1.3 stosowne Zasady, Warunki Premiowe i Warunki Dodatkowe obowiązujące w odniesieniu do Usług, z których korzysta Użytkownik; i (d) wszelkie Warunki Pobierania oraz

   'Witryna' oznacza witrynę lub dowolną stosowną stronę, podstronę, domenę podrzędną lub okresowo jej sekcję, zlokalizowaną lub dostępną za pośrednictwem domeny o nazwie:www.williamhillcasino.com

  2. Używając dowolnej sekcji Witryny lub odwiedzając ją bądź zakładając konto u Operatora za pośrednictwem Witryny, Użytkownik zgadza się na przyjęcie Warunków Korzystania oraz w związku z tym: (a) zgadza się korzystać z komunikacji elektronicznej w celu zawarcia umów i (b) zrzeka się wszelkich obowiązujących praw lub wymogów, które wymagają ręcznego podpisu w zakresie dozwolonym przez wszelkie obowiązujące przepisy prawa. Warunki Korzystania nie wpływają na ustawowe prawa Użytkownika.
  3. Ponadto Użytkownik biorący udział w dowolnej grze lub w inny sposób korzystający z Usług zgadza się na podleganie następującym postanowieniom:
   1. Zasady dowolnej gry, w której bierze udział Użytkownik (' Zasady Gry'), w brzmieniu określonym w sekcji 'Pomocy' (wszelkie zakładki) w oprogramowaniu;
   2. wszelkie Warunki Premiowe;
   3. wszelkie Warunki Pobierania;
   4. wszelkie warunki i postanowienia związane z wypłatami lub 'wypłacaniem pieniędzy' przedstawione w witrynie, w sekcji 'Wypłacanie pieniędzy', 'Informacje o wypłatach' lub 'Kasa' ; oraz
   5. wszelkie inne warunki obowiązujące w odniesieniu do Usług i/lub które Użytkownik musi przyjąć w ramach korzystania z Usług ("Warunki Dodatkowe").
  4. Pierwotna wersja tekstu Warunków Korzystania została sporządzona w języku angielskim i każda ich interpretacja będzie dokonywana na podstawie pierwotnego tekstu angielskiego. Jeżeli Warunki Korzystania lub dotyczące ich dokumenty bądź zawiadomienia są przetłumaczone na dowolny inny język, znaczenie nadrzędne będzie miała ich pierwotna angielska wersja.
  5. W przypadku określonej sprzeczności lub niespójności pomiędzy poszczególnymi częściami Warunków Korzystania składających się na umowę Użytkownika z Operatorem, obowiązywać będzie następujący porządek pierwszeństwa:
   1. Warunki 'Wypłacanie pieniędzy', 'Informacja o Wypłacaniu pieniędzy' lub 'Kasa';
   2. Zasady Premiowe;
   3. Zasady Gier;
   4. Warunki Dodatkowe;
   5. Warunki Ogólne;
   6. Polityka Prywatności; oraz
   7. Warunki Pobierania.
  6. Przed przyjęciem Warunków Korzystania należy je uważnie przeczytać. Użytkownik po przyjęciu Warunków Korzystania proszony jest o wydrukowanie Warunków Korzystania i zachowanie wydruku, wraz z elektronicznymi wiadomościami potwierdzającymi, dodatkowymi warunkami, danymi transakcji, zasadami gier, zasadami uczciwej gry i metodami płatności odpowiednimi dla sposobu korzystania przez Użytkownika z Witryny. Warunki Korzystania mogą podlegać zmianom, zgodnie z postanowieniami określonymi w artykule 3 poniżej.
  7. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na przyjęcie Warunków Korzystania i uznanie ich za wiążące, jest proszony o niezakładanie konta i/lub zaprzestanie korzystania z Konta Użytkownika. Kontynuowanie przez Użytkownika korzystania z Usług stanowić będzie przyjęcie Zasad Korzystania, o których Użytkownik jest przez nas informowany i które okresowo obowiązują.
  8. Warunki Korzystania obowiązują w zakresie porozumienia Użytkownika z Operatorem i zaczynają obowiązywać dnia 15 lutego 2015 roku. W celu uniknięcia wątpliwości Warunki Korzystania obowiązują w odniesieniu do wszystkich sekcji Witryny, a Użytkownik ma stały obowiązek dopilnowania, aby jego korzystanie z Usług było zgodne z Warunkami Korzystania.

  WARUNKI OGÓLNE

 2. STRONY UMOWY
  1. Warunki Korzystania stanowią porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.
  2. Witryna, podane na niej ceny oraz Warunki Korzystania są przetłumaczone na wiele języków i w związku z tym przeznaczone do użytku osób z tych krajów jak również innych krajów, w których używane są te języki.
  3. Odniesienia w Warunkach Korzystania, takie jak 'nas/nam", " nasz" lub " my"są odniesieniami do:
   1. Operatora; lub
   2. w przypadku warunków dotyczących środków pieniężnych znajdujących się okresowo na Koncie Użytkownika, do dowolnej spółki Grupy Operatora, która przechowuje te środki i co będzie (w stosownych przypadkach) rozumiane jako nasi agenci, partnerzy i dostawcy.
 3. ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA
  1. Okresowo może zaistnieć konieczność dokonania przez nas zmian w Warunkach Korzystania z wielu różnych powodów, między innymi z powodów handlowych, w celu zapewnienia zgodności z przepisami lub regulacjami, instrukcjami, wytycznymi lub rekomendacjami organów regulacyjnych bądź z powodów związanych z obsługą klienta. Aktualna wersja Warunków Korzystania jest dostępna za pośrednictwem łącza Warunki i postanowienia w dolnej części Witryny, a data ich wejścia w życie jest podana w artykule 1.8 niniejszych Warunków Ogólnych.
  2. W przypadkach, kiedy będziemy zamierzali wprowadzić istotne zmiany w Warunkach Korzystania, prześlemy Użytkownikowi powiadomienie o takich zmianach z możliwie długim wyprzedzeniem, korzystając z jednej z metod określonych w artykule 3.3. W przypadku zmian drobnych lub nieistotnych możemy nie przesyłać Użytkownikowi żadnego powiadomienia o takich zmianach, a zatem zalecamy, aby regularnie sprawdzać treść Warunków Korzystania korzystając z łącza Warunki i postanowienia znajdującego się na stronach Witryny.
  3. W przypadkach, kiedy dokonamy zmian w Warunkach Korzystania, o których będziemy chcieli powiadomić Użytkownika, dokonamy tego przy zastosowaniu metody, którą uznamy za stosowną, a którą może być:
   1. wiadomość email (na adres e-mail, który Użytkownik ewentualnie nam przekazał);
   2. wiadomość w skrzynce odbiorczej w ramach Witryny; lub
   3. powiadomienie na stronach Witryny

    oraz możemy według własnego uznania poprosić Użytkownika o przyjęcie nowych Warunków Korzystania poprzez kliknięcie 'tak' lub 'Akceptuję', zaznaczenie pola wyboru lub inną podobną metodę potwierdzenia. Jeżeli Użytkownik przedstawi nam swoje potwierdzenie w dowolnej wyżej wymienionej formie lub kontynuuje korzystanie z Witryny po powiadomieniu zgodnie z niniejszym artykułem 3, uznaje się, że od tego momentu Użytkownik przyjął i obowiązują go nowe Warunki Korzystania, w tym (w celu uniknięcia wątpliwości) wszelkie uzupełnienia, usunięcia, zastąpienia lub inne zmiany w tożsamości Operatora, bez względu na to, czy Użytkownik zapoznał się z poprawionymi Warunkami Korzystania. Jeżeli Użytkownik uznaje, że nie może przyjąć danej zmiany, może przestać korzystać z Usług i/lub zamknąć swoje Konto Użytkownika postępując zgodnie z artykułem 12 niniejszych Warunków Ogólnych.

   4. Niezależnie od paragrafu 3, w przypadku, gdy zdecydujemy się na wprowadzenie jakichkolwiek zmian warunków, na podstawie których środki Użytkownika są przechowywane zgodnie z paragrafem 7.3, Użytkownik zostanie przez nas powiadomiony z wyprzedzeniem w sposób, jaki według naszego uznania, będzie odpowiedni, ale taka metoda będzie wymagała od Użytkownika potwierdzenia otrzymania tej informacji poprzez kliknięcie „tak" lub „Akceptuję", zaznaczenie pola wyboru lub inną podobną metodę potwierdzenia. Jeżeli Użytkownik przedstawi nam swoje potwierdzenie w dowolnej wyżej wymienionej formie, uznaje się, że od tego momentu Użytkownik przyjął i obowiązują go nowe Warunki Korzystania. Jeżeli Użytkownik uznaje, że nie może przyjąć danej zmiany, może przestać korzystać z Usług i/lub zamknąć swoje Konto Użytkownika postępując zgodnie z artykułem 12 niniejszych Warunków Ogólnych.
 4. UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA
  1. W celu brania udziału w grach przy wykorzystaniu Usług, Użytkownik musi założyć u Operatora swoje konto (" Konto Użytkownika").
  2. W celu założenia Konta Użytkownika do korzystania z Usług Użytkownik może:
   1. skontaktować się z Obsługą Klienta;
   2. kliknąć w sekcję Rozpoczęcie"/" Rozpoczęcie gry " Witryny i postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami; lub
   3. założyć swoje Konto korzystając z takich metod, jakie okresowo może do tego celu udostępniać Operator;
  3. Konto Użytkownika będzie prowadzone przez Operatora, lub przez inną spółkę w jego Grupie na jej rzecz i w jej imieniu i/lub przez stosowną spółkę Grupy Operatora, z którą Użytkownik zawarł porozumienie.
  4. Kiedy Użytkownik będzie zakładać swoje Konto Użytkownika, zostanie poproszony o podanie nam swoich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, daty urodzenia i stosownych danych kontaktowych obejmujących adres, numer telefonu i adres e-mail(" Dane Kontaktowe Użytkownika").Użytkownik może okresowo aktualizować swoje Dane Kontaktowe kontaktując się z Obsługą Klienta bądź w inny sposób, który może być okresowo udostępniany przez Operatora.
  5. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby jego Dane Kontaktowe były wykorzystywane przez nas i naszych partnerów biznesowych w celu nawiązywania z nim kontaktu w celu poinformowania go o kwestiach marketingowych dotyczących innych naszych towarów, produktów lub usług bądź o tych partnerach biznesowych, Użytkownik powinien wskazać, że taka jest jego wola poprzez zaznaczenie stosownego pola wyboru zgodnie z instrukcjami podczas zakładania konta na stronach Witryny lub poprzez poinformowanie o tym Obsługi Klienta.
  6. Poprzez założenie Konta Użytkownika Użytkownik oświadcza, co następuje:
   1. Użytkownik rozumie i akceptuje ryzyko, że poprzez korzystanie z Usług może on zarówno wygrywać pieniądze, jak i je tracić.
   2. Użytkownik jest: (a) w wieku powyżej 18 lat oraz (b) w wieku powyżej którego hazard lub gry są legalne w świetle przepisów lub jurysdykcji obowiązującej Użytkownika ( " Odpowiedni Wiek");
   3. hazard nie jest czynnością prawnie zabronioną na terytorium zamieszkania Użytkownika;
   4. Użytkownik jest osobą posiadającą zdolność prawną do zawierania umów;
   5. Użytkownikowi nie zabroniono hazardu oraz
   6. Konto Użytkownika nie zostało wcześniej zamknięte zgodnie z postanowieniami artykułu 11 (Zmowa, Oszustwo, Nadużycia i Działalność Przestępcza), 20 (Naruszenie Warunków Korzystania) lub na życzenie Użytkownika zgodnie z postanowieniami artykułu 33.1 (Odpowiedzialna Gra/Hazard).
  7. Konto Użytkownika musi być zarejestrowane z wykorzystaniem własnych, prawidłowych danych Użytkownika, nazwiska i danych osobowych oraz jest zakładane jednorazowo dla danego Użytkownika i nie podlega powielaniu przez inne osoby, rodzinę, gospodarstwo domowe, adres (pocztowy lub IP), adres e-mail, Urządzenie Dostępowe ani jakiekolwiek środowisko, w którym Urządzenia Dostępowe są współdzielone (np. szkoły, zakłady pracy, biblioteki publiczne itp.), komputer (ani inne urządzenie dostępowe) i/lub konto w odniesieniu do Usług. Wszelkie inne konta, które Użytkownik u nas założy lub faktycznie użytkuje w związku z Usługami są 'Powielonymi Kontami".Wszelkie Powielone Konta możemy zamknąć (ale nie mamy takiego obowiązku). Jeżeli zamykamy Powielone Konto:
   1. wszystkie bonusy, bezpłatne zakłady oraz wygrane zgromadzone w związku z takimi bonusami i bezpłatnymi zakładami przy użyciu Powielonego Konta zostają unieważnione i Użytkownik traci do nich prawo;
   2. możemy, według naszego wyłącznego uznania, unieważnić wszystkie wygrane oraz zwrócić wszystkie depozyty (pomniejszone o kwoty unieważnionych wygranych) dokonane na rzecz danego Powielonego Konta oraz, w odniesieniu do kwot nieodzyskanych przez nas z danego Powielonego Konta, wszelkie kwoty podlegające zwrotowi na naszą rzecz od Użytkownika w odniesieniu do danego Powielonego Konta możemy odzyskać bezpośrednio z dowolnego innego Konta Użytkownika (w tym dowolnego Powielonego Konta) lub
   3. możemy, według naszego wyłącznego uznania, zezwolić na uznanie wykorzystania Powielonego Konta za prawidłowe, w którym to przypadku wszystkie straty poniesione przez lub w imieniu Użytkownika i wniesione przez niego lub w jego imieniu stawki przy użyciu Powielonego Konta zostaną przez nas zatrzymane.
 5. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI UŻYTKOWNIKA; WYMOGI W ZAKRESIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRANIA PIENIĘDZY
  1. Użytkownik oświadcza, co następuje:
   1. imię, nazwisko i adres podane przez Użytkownika podczas zakładania Konta są prawidłowe oraz
   2. Użytkownik jest prawowitym właścicielem środków pieniężnych, które może w dowolnym momencie deponować na swoim Koncie Użytkownika.
  2. Akceptując Warunki Korzystania Użytkownik upoważnia nas do okresowego przeprowadzenia takich kontroli weryfikacyjnych, jakich możemy wymagać lub jakie mogą być wymagane przez osoby trzecie (między innymi przez organy regulacyjne) w celu potwierdzenia tych danych" Kontrole").Użytkownik zgadza się, że okresowo możemy żądać od Użytkownikaprzekazania dodatkowych informacji dotyczących dostarczonych nam danych, w tym dotyczących wszelkich środków zdeponowanych przez Użytkownika na Koncie Użytkownika.
  3. Podczas przeprowadzania przez nas okresowych Kontroli możemy ograniczyć swobodę Użytkownika w zakresie wypłacania środków z Konta Użytkownika i/lub zablokować dostęp do wszystkich lub niektórych części Witryny. Okresowo możemy ponownie przeprowadzać Kontrole z powodów regulacyjnych, bezpieczeństwa lub innych przyczyn biznesowych. Jeżeli ograniczenia takie okażą się problematyczne dla Użytkownika, należy skontaktować się z Obsługą Klienta.
  4. W pewnych okolicznościach możemy skontaktować się z Użytkownikiem i poprosić go o bezpośrednie przekazanie nam dodatkowych informacji w celu zakończenia procesu Kontroli. W tym celu będziemy upoważnieni, według naszego wyłącznego uznania, do wymagania od Użytkowników przedstawienia nam notarialnie poświadczonego dowodu tożsamości lub dowolnego innego odpowiednika potwierdzonego dowodu tożsamości zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji Użytkownika bądź innej formy dowodu tożsamości, potwierdzenia adresu, rachunków za media, danych bankowych, wyciągów bankowych i opinii z banku. Do czasu przedstawienia nam wystarczających nam informacji możemy zablokować każdą aktywność Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Konta lub możemy, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że Użytkownik celowo podał nieprawidłowe informacje, zatrzymać wszelkie środki zdeponowane na koncie po zamknięciu przez nas tego Konta.
  5. Korzystanie z Witryny przez osoby w wieku poniżej Odpowiedniego Wieku może być wykroczeniem. Jeżeli nie jesteśmy w stanie uzyskać potwierdzenia, że Użytkownik jest w Odpowiednim Wieku, możemy zawiesić Konto Użytkownika do czasu, kiedy będziemy w stanie uzyskać potwierdzenie, że Użytkownik jest w Odpowiednim Wieku. Jeżeli Użytkownikowi następnie dowiedzie się, że był w wieku poniżej Odpowiedniego Wieku w momencie zawierania przez niego jakichkolwiek transakcji związanych z hazardem lub grami oferowanymi przez nas, wtedy
   1. Konto Użytkownika zostanie zamknięte;
   2. wszystkie transakcje zawarte, kiedy Użytkownik był w wieku poniżej Odpowiedniego Wieku zostaną unieważnione, a wszystkie powiązane środki zdeponowane przez Użytkownika zostaną zwrócone metodą płatności zastosowaną do zdeponowania takich środków, o ile będzie to wykonalne;
   3. wszelkie środki zdeponowane przez Użytkownika w okresie, kiedy był poniżej Odpowiedniego Wieku, zostaną mu zwrócone oraz
   4. Użytkownik utraci prawo do wszelkich wygranych zgromadzonych przez niego w okresie, kiedy był poniżej Odpowiedniego Wieku (i mogą one zostać odjęte od kwoty depozytu zwracanego zgodnie z postanowieniami artykułu 5.5.3) a Użytkownik zwróci na żądanie wszelkie środki, które wypłacił już ze swojego Konta Użytkownika.
 6. NAZWA UŻYTKOWNIKA, HASŁO, PIN i DANE UŻYTKOWNIKA
  1. Po założeniu swojego Konta Użytkownika Użytkownik musi podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu uniknięcia ujawnienia (celowego lub przypadkowego) nazwy użytkownika, hasła i/lub numeru konta Użytkownika komukolwiek, w tym (tam, gdzie jest to wykonalne) zapewnić pobranie aktualnego oprogramowania zabezpieczającego na Urządzenie Dostępowe.
  2. Wszystkie transakcje zawarte przy prawidłowym wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła i/lub numeru konta Użytkownika będą uznane za prawidłowe, bez względu na fakt, czy zostały autoryzowane przez Użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne roszczenia w przypadku, kiedy Użytkownik ujawni innym osobom swoją nazwę użytkownika, hasło lub numer konta (celowo lub przypadkowo).
  3. Jeżeli Użytkownik utraci dane swojego Konta Użytkownika lub ich zapomni bądź ma powód sądzić, że dane takie są znane nieupoważnionej osobie trzeciej, zalecamy niezwłoczny kontakt z nami w celu uzyskania danych zamiennych od Obsługi Klienta (dane kontaktowe można znaleźć w sekcji Pomoc/ Pomoc 24/7/ Kontakt z nami Witryny.
 7. ZASILENIA KONTA I WYPŁATY Z KONTA UŻYTKOWNIKA
  1. Jeżeli Użytkownik zamierza korzystać z Usług, musi zdeponować środki pieniężne na swoim Koncie Użytkownika z konta bankowego lub innego źródła, którego jest właścicielem. Środki takie mogą (zgodnie z artykułem 5) zostać następnie wykorzystane przez Użytkownika do stawiania zakładów lub udziału w grach. Więcej informacji na temat wpłacania, wypłacania i transferowania środków można znaleźć w sekcji" Depozyt"/ " Opcje płatności/ Metody wpłat"/ " Wypłata/ Kasa" wpłatach Witryny. Jeżeli Użytkownik użyje metody płatności, w przypadku której nie jest właścicielem konta, zastrzegamy sobie prawo traktowania wszelkich wpłat na Konto jako nieprawidłowych (oraz wszelkich wygranych wynikających z takich wpłat za nieważne) do czasu pomyślnego zakończenia wszelkich stosownych Kontroli.
  2. Użytkownik ponadto zgadza się nie wycofywać, stornować ani w inny sposób anulować wpłat na swoje Konto Użytkownika a w każdym tego rodzaju przypadku zwrócić nam i rekompensować takie nieopłacone depozyty włącznie ze wszelkimi kosztami poniesionymi przez nas przy przetwarzaniu takiej wpłaty od Użytkownika. W celu uniknięcia wątpliwości Konto Użytkownika nie będzie przez Użytkownika używane jako konto bankowe, a jeżeli stwierdzimy wpłaty i wypłaty z Konta Użytkownika bez podejmowania czynności związanych z grami, zastrzegamy prawo do potrącenia opłaty administracyjnej (oprócz ewentualnego zamknięcia lub zawieszenia konta). Środki pieniężne zdeponowane u nas na Koncie Użytkownika nie są oprocentowane.
  3. Posiadana przez nas licencja zobowiązuje nas do informowania klientów o tym, co się dzieje z pieniędzmi zdeponowanymi u nas na koncie Użytkownika oraz o stopniu ich zabezpieczenia w przypadku niewypłacalności www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx. Środki pieniężne zdeponowane u nas są zgromadzone na zwykłym rachunku bankowym i/lub na rachunku depozytowym escrow, który będzie oddzielony od środków firmowych. Środki pieniężne zdeponowane u nas na Koncie Użytkownika nie podlegają ubezpieczeniu, gwarancjom, sponsoringowi ani nie są objęte żadnym systemem ubezpieczeń bankowych lub depozytów ani żadnym innym podobnym systemem ubezpieczeń. Jako takie, środki na Koncie Użytkownika nie są zabezpieczone na wypadek niewypłacalności. Powyższe spełnia wymogi Komisji Hazardowej dla oddzielania środków klienta na poziomie: oddzielenie podstawowe.
  4. W dowolnym momencie możemy wydzielić dowolne dodatnie saldo na Koncie Użytkownika na rzecz dowolnej kwoty, którą winny jest Użytkownik (w tym w ramach Powielonego Konta) dowolnej innej spółce z Grupy Operatora (bez względu na ewentualne naruszenie Warunków Korzystania czy jego brak), co obejmuje sytuacje (lecz nie wyłącznie), kiedy ponownie rozliczamy zakłady zgodnie z artykułem 4.7 (Powielone Konta), artykułem 11 (Zmowa, Oszustwo, Nadużycia i Działalność Przestępcza) lub artykułem 18 (Błędy lub Uchybienia).
  5. W zakresie wymaganym przez lokalne prawo Użytkownika, organy podatkowe lub inne, Użytkownik jest odpowiedzialny za zgłaszanie swoich wygranych i strat wynikających z Usług.
  6. Użytkownik może ustanowić dzienny limit wpłat na Konto Użytkownika. Limitu tego nie można podwyższyć bez powiadomienia nas z dwudziestoczterogodzinnym wyprzedzeniem o chęciUżytkownika zwiększenia limitu wysokości depozytu Użytkownika a podwyższenie limitu zaczyna obowiązywać dopiero po upływie dwudziestu czterech godzin od złożenia wniosku przez Użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu podniesienia limitu depozytu należy skontaktować się z Obsługą Klienta lub (w sytuacji, kiedy Konto Użytkownika służy do korzystania z Witryny) ustalić limit za pośrednictwem Witryny lub oprogramowania klikając Moje konto, a następnie Aktualizacja Konta. Wszelkie potwierdzone zmniejszenia limitu depozytów mają skutek natychmiastowy.
  7. Zgodnie z artykułem 12 (Zamknięcie Konta Użytkownika itp.) Użytkownik może wnioskować o wypłatę środków z Konta Użytkownika w dowolnym momencie, pod warunkiem, że:
   1. wszystkie płatności dokonane na Konto Użytkownika zostały potwierdzone jako rozliczone i żadna z nich nie została zwrócona, wycofana ani w inny sposób anulowana;
   2. wszelkie Kontrole, o których mowa wcześniej w artykule 5 (Weryfikacja tożsamości Użytkownika; Wymogi w zakresie przepisów dotyczących prania pieniędzy) zostały przez nas ukończone z rezultatem satysfakcjonującym oraz
   3. Użytkownik spełnił wszelkie inne stosowne warunki wypłaty obowiązujące w przypadku jego Konta Użytkownika (np. wszelkie obowiązujące Warunki Premiowe).
  8. W przypadku każdej wypłaty zatwierdzonej przez nas, pod warunkiem, że Użytkownik przekazał nam wystarczające informacje dotyczące sposobu transferu środków na jego rzecz, zwrócimy stosowne środki na rzecz Użytkownika zgodnie z paragrafem 7.7 (z potrąceniem opłat naliczonych lub innych kwot wymaganych do odliczenia od kwoty wypłaty w celu spełnienia wszelkich przepisów obowiązującego prawa).
  9. Podejmiemy próbę spełnienia wniosku Użytkownika w zakresie metody płatności i waluty wypłaty. Nie może to jednak zostać zagwarantowane. Z tego względu możemy przetwarzać i realizować wypłaty za pomocą innej metody płatności niż wnioskowana przez Użytkownika, np. za pośrednictwem innych operatorów płatności, przekazem lub przelewem bankowym (wszelkie opłaty związane z realizacją danego rodzaju płatności przedstawione są w sekcji Opcje płatności/ Metody wpłat/ Opcje wypłat/ Wypłacanie pieniędzy/ Wypłata/ Kasa/ Inf.o wpłatach ). ). Podobnie w niektórych sytuacjach waluta, w której zostanie zrealizowana wypłata może być inna od waluty, w której dokonana została wpłata lub inna od waluty, w której Użytkownik chce zrealizować wypłatę na wypadek, gdyby depozyt Użytkownika podlegał konwersji na inną walutę, kursy walutowe przez nas stosowane są określone w COpcje płatności/ Metody wpłat/ Opcje wypłat/ Wypłacanie pieniędzy/ Wypłata/ Kasa/ Inf. o wpłatach .
  10. Opłata za nieaktywne konto. Jeżeli Użytkownik nie korzysta ze swojego Konta Użytkownika w celu grania, wpłacania, wypłacania lub transferu środków bądź konto jest nieaktywne z innych powodów przez okres co najmniej 13 kolejnych miesięcy, konto zmieni status na „Konto Nieaktywne". Wszystkie Konta Nieaktywne podlegają opłacie („Opłata za Konto Nieaktywne"). Szczegółowe informacje na temat tej opłaty znajdują się w sekcji FAQWitryny. Użytkownik otrzymuje powiadomienie, kiedy jego konto staje się Kontem Nieaktywnym oraz przynajmniej 14 dni przed pobraniem z takiego konta Opłaty za Konto Nieaktywne.
 8. DOPUSZCZALNOŚĆ PRAWNA KORZYSTANIA Z WITRYNY
  1. Dostęp do Witryny i korzystanie z niej lub dowolnych Usług świadczonych za jej pośrednictwem może nie być prawnie dozwolone w przypadku niektórych lub wszystkich mieszkańców lub osób w określonych krajach. Naszym zamiarem nie jest, aby Witryna była wykorzystywana do zakładów, gier i innych celów przez osoby w krajach, w których takie czynności są zabronione prawnie, co obejmuje Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i terytoria wymienione w sekcji FAQWitryny. Fakt, że Witryna jest dostępna w jakimkolwiek z takich krajów lub jest wyświetlana w urzędowym języku takiego kraju nie stanowi oświadczenia ani gwarancji w odniesieniu do dopuszczalności prawnej lub innej w zakresie dostępu do Witryny i korzystania z niej oraz wpłacania depozytów lub odbierania wygranych z Konta Użytkownika. Dostępność Witryny nie stanowi oferty, zachęty ani zaproszenia z naszej strony do korzystania lub subskrypcji zakładów, udziału w grach ani innych usługach w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie działania są prawnie zabronione.
  2. Obowiązkiem Użytkownika jest ustalenie przepisów prawa, które obowiązują w lokalizacji, w której znajduje się Użytkownik. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że będzie postępować legalnie w swojej jurysdykcji przy zakładaniu swojego Konta Użytkownika i/lub korzystaniu z Witryny i oświadcza, zapewnia oraz zgadza się, że tak uczyni.
  3. Jeżeli okaże się, że Użytkownik jest mieszkańcem kraju, w którym korzystanie z Witryny nie jest legalne, mamy prawo niezwłocznie zamknąć Konto Użytkownika takiego Użytkownika, a w takiej sytuacji saldo na Koncie na dzień zamknięcia zostanie zwrócone Użytkownikowi w możliwie najwcześniej wykonalnym dla nas terminie.
 9. GRANIE PRZY WYKORZYSTANIU USŁUG
  1. W celu uzyskania dostępu do Usługi należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w sekcji " Rozpoczęcie"/" Rozpoczęcie gry
  2. Obowiązkiem Użytkownika jest dopilnowanie by szczegóły każdej stawki lub podobnej transakcji, którą użytkownik zawiera przy korzystaniu z Usług (" Transakcja") '), były prawidłowe i by podczas korzystania z Witryny (bezpośrednio bądź pośrednio za pomocą aplikacji lub w inny sposób) były zgodne ze stosownymi Zasadami Gier, w razie potrzeby.
  3. Dostęp do historii transakcji Użytkownika jest możliwy po kliknięciu łącza Moje konto na stronie Witryny lub za pośrednictwem naszego zespołu Obsługi Klienta (co obejmuje możliwość otrzymania pisemnego wyciągu).
  4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji całości lub części dowolnej Transakcji wnioskowanej przez Użytkownika w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania lub w sytuacji, kiedy Użytkownik naruszył Warunki Korzystania. Żadna transakcja nie jest przez nas akceptowana do czasu aż Użytkownik przedstawi nam stosowne potwierdzenie (lub zostanie w inny sposób przez nas zaakceptowana) zgodnie z postanowieniami artykułu 9.2. Jeżeli Użytkownik ma wątpliwości, czy dana Transakcja została pomyślnie zaakceptowana, należy skontaktować się z Obsługą Klienta.
  5. Po zaakceptowaniu przez nas transakcji, Użytkownik nie może jej anulować, o ile nie zostało to z nami inaczej uzgodnione.
  6. W odniesieniu do gier, odpowiednie Zasady Gier będą określać moment, od którego nie są przez nas przyjmowane żadne kolejne zakłady.
  7. Możemy anulować lub zmodyfikować Transakcję zgodnie z postanowieniami artykułu 5 (Weryfikacja tożsamości Użytkownika), artykułu 11 (Zmowa, Oszustwo, Nadużycia i Działalność Przestępcza) lub artykułu 18 (Błędy lub Uchybienia).
 10. ZDALNE GRANIE
  1. W sytuacji, w której Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług za pośrednictwem elektronicznych metod komunikacji, należy mieć na uwadze, co następuje:
   1. iw odniesieniu do korzystania przez Użytkownika z Witryny w celu grania w gry:
    1. Użytkownik może używać połączenia lub sprzętu, który jest wolniejszy niż podobny sprzęt używany przez inne osoby i może to wpłynąć na wyniki osiągane przez danego Użytkownika w wydarzeniach, w których czas ma istotne znaczenie, oferowanych za pośrednictwem Witryny;
    2. Użytkownik może mieć do czynienia z usterkami, awariami, błędami systemu lub przerwami w działaniu usług, które będą traktowane zgodnie z postanowieniami artykułu 17 (Awarie systemu informatycznego);
    3. Zasady Gier dotyczące każdej gry oferowanej za pośrednictwem Witryny są dostępne i Użytkownik powinien się z nimi zapoznać przed skorzystaniem z Usług oferowanych przez Witrynę oraz
    4. i w grach oferowanych za pośrednictwem Witryny, których przebieg jest korzystniejszy dzięki większej liczbie graczy lub większej płynności gry, możemy wprowadzić automatycznych graczy (" Boty")')(ich nazwy użytkownika będą brzmiały 'bot'), którzy są zaprogramowani, aby dołączyć do gry i brać w niej udział w celu poprawienia jej płynności lub zwiększenia liczby graczy. Jednak nie będziemy wprowadzać do gier Botów, bez wyraźnego poinformowania o takim fakcie Użytkownika. Możemy zdecydowanie potwierdzić, że nie dopuszczamy Botów w naszym oprogramowaniu do gry w pokera i podejmiemy aktywne kroki wraz z dostawcami naszego oprogramowania, aby zapobiec stosowaniu Botów przez jakichkolwiek użytkowników naszych Usług.
 11. ZMOWA, OSZUSTWO, NADUŻYCIA I DZIAŁALNOŚĆ PRZESTĘPCZA
  1. TNastępujące praktyki (lub dowolna z nich) w odniesieniu do Usług:
   • nadużycia dotyczące bonusów lub innych promocji i/lub
   • wykorzystanie nieuczciwe zewnętrznych czynników lub wpływów (powszechnie znane jako oszustwo) i/lub
   • nieuczciwe wykorzystanie sytuacji (zgodnie z definicją w artykule 11.5.3); i lub
   • założenie Powielonych Kont i/lub
   • udział w nieuczciwych praktykach lub działalności przestępczej (zgodnie z definicją w artykule 11.5)

    stanowią " 'Zakazane Praktyki" nie są dozwolone i stanowią istotne naruszenie Warunków Korzystania. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapobiegania takim praktykom i w celu ich wykrywania oraz w celu identyfikacji określonych graczy zaangażowanych w takie praktyki, jeżeli praktyki takie zostaną stwierdzone. Z zastrzeżeniem powyższego, nie będziemy jednak ponosić odpowiedzialności za żadne straty ani szkody, które Użytkownik może ponieść w wyniku dowolnych Zakazanych Praktyk i wszelkie działania podjęte przez nas w odniesieniu do wspomnianych praktyk będą podejmowane według naszego wyłącznego uznania.

  2. Jeżeli Użytkownik podejrzewa, że pewna osoba jest zaangażowana w Zakazane Praktyki, powinien tak szybko, jak jest to wykonalne, powiadomić nas o tym fakcie wysyłając nam wiadomość e-mail lub telefonując do Obsługi Klienta.
  3. Użytkownik oświadcza, że nie będzie brał udziału w żadnej formie Zakazanych Praktyk w związku ze swoim dostępem do Usług i ich wykorzystaniem ani nie będzie powiązany z takimi praktykami.
  4. Jeżeli:
   1. mamy uzasadnione podstawy, aby uważać, że Użytkownik brał udział w dowolnej formie Zakazanych Praktyk lub był z nimi powiązany (a podstawą naszego przekonania będzie wykorzystanie przez nas (i przez naszych partnerów w zakresie gier oraz innych naszych dostawców) dowolnych praktyk wykrywania nieprawidłowości, oszustw i zmów, stosowanych w branży gier i hazardu w stosownym czasie) lub
   2. Użytkownik grał w gry online u dowolnego innego operatora usług hazardowych i jest podejrzany (w wyniku takich gier) o stosowanie Zakazanych Praktyk bądź popełnienie innego nieprawidłowego czynu lub
   3. stwierdzamy, że użytkownik 'wycofał' lub anulował dowolny zakup lub depozyt dokonane wcześniej na swoim Koncie Użytkownika lub
   4. posiadamy uzasadnione przekonanie, że nieprzerwane korzystanie przez Użytkownika z Usług może mieć negatywny wpływ na nasz status w świetle obowiązujących regulacji, w tym na naszą zdolność do posiadania licencji Komisji ds. hazardu (Gambling Commission) i/lub gibraltarskiego Komisarza do spraw hazardu (Gibraltar Gambling Commissioner) lub
   5. Użytkownik jest w stanie upadłości lub podlega podobnemu postępowaniu w dowolnym miejscu na świecie,

    wtedy (oprócz zawieszenia i/lub zamknięcia Konta Użytkownika) będziemy mieli prawo, w odniesieniu do Konta Użytkownika (i/lub każdego innego konta posiadanego przez Użytkownika w spółce Grupy Operatora) do zatrzymania całego lub części salda i/lub odzyskania z tego konta kwot depozytów, wypłat, bonusów lub wygranych, które były związane z wydarzeniami omawianymi w niniejszym artykule 11.4 bądź przyczyniły się do ich zajścia. Prawa określone w niniejszym artykule 11.4 nie naruszają żadnych innych praw (w tym żadnych praw wynikających z prawa zwyczajowego), które możemy wykorzystać przeciwko Użytkownikowi, zgodnie z Warunkami Korzystania lub w inny sposób.

  5. Dla celów niniejszego artykułu 11:
   1. " praktyka nieuczciwa" oznacza dowolną nieuczciwą czynność, w którą zaangażowany jest użytkownik lub dowolna osoba działająca w imieniu Użytkownika lub w zmowie z Użytkownikiem, co obejmuje między innymi: (a) nieuczciwe obciążenia zwrotne oraz zwroty prowizji; (b) wykorzystanie przez Użytkownika lub inną osobę, która brała udział w tej samej grze, co Użytkownik w danym czasie, skradzionej, zduplikowanej lub w inny sposób nieautoryzowanej karty kredytowej lub debetowej jako źródła środków; (c) zmowa Użytkownika z innymi osobami w celu uzyskania nieuprawnionych korzyści (w tym poprzez programy bonusów lub inne programy motywacyjne przez nas oferowane); (d) wszelkie próby zarejestrowania fałszywych lub wprowadzających w błąd danych konta; (e) wszelkie działania faktyczne lub ich usiłowanie przez Użytkownika, które są z uzasadnionych przyczyn uważane za niezgodne z prawem w obowiązującej jurysdykcji, dokonane w złej wierze lub z nieuczciwym zamiarem względem nas i/lub w celu obejścia dowolnych umownych lub prawnych ograniczeń, bez względu na fakt, czy takie działanie lub jego zamiar faktycznie wyrządza nam jakiekolwiek szkody;
   2. " działalność przestępcza" obejmuje między innymi pranie pieniędzy i inne wykroczenia zgodnie z sekcją 42 Ustawy o Hazardzie z 2005 roku (Gambling Act) oraz
   3. " nieuczciwe wykorzystanie sytuacji" obejmuje między innymi:
    1. wykorzystanie usterki, luki lub błędu w naszym oprogramowaniu lub oprogramowaniu podmiotów trzecich używanym przez Użytkownika w związku z Usługami (w tym w odniesieniu dodowolnej gry);
    2. użycie Botów do gry w pokera i/lub do gier zręcznościowych i do dowolnego innego zastosowania, które w inny sposób stanowiłoby inne Zakazane Praktyki;
    3. użycie oprogramowania lub systemów analitycznych podmiotów zewnętrznych lub
    4. wykorzystanie przez Użytkownika Błędu według definicji z artykułu 18.1 poniżej na korzyść Użytkownika i/lub na niekorzyść naszą lub innych osób.

     wykorzystanie przez Użytkownika Błędu według definicji z artykułu 18.1 poniżej na korzyść Użytkownika i/lub na niekorzyść naszą lub innych osób.

  6. Podczas realizacji naszych praw zgodnie z artykułem 11.4 w związku z Zakazanymi Praktykami, będziemy korzystać z wszelkich uzasadnionych środków w celu zapewnienia, że podczas spełniania naszych zobowiązań regulacyjnych lub prawnych, korzystamy z tych praw w sposób, który jest sprawiedliwy dla Użytkownika i dla naszych pozostałych klientów.
  7. Zastrzegamy sobie prawo do poinformowania stosownych organów, innych operatorów gier i hazardu online, dostawców innych usług online oraz banków, operatorów kart kredytowych, dostawców płatności elektronicznych oraz innych instytucji finansowych o tożsamości Użytkownikaoraz o wszelkich podejrzeniach Zakazanych Praktyk Użytkownika a Użytkownik będzie w pełni współpracował z nami w celu wyjaśnienia każdego takiego działania.
 12. ZAMKNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA; WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA

  ZAMKNIĘCIE I WYPOWIEDZENIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

  1. Pod warunkiem, że Konto Użytkownika nie wykazuje salda zaległości względem nas, Użytkownik ma prawo zamknąć swoje Konto Użytkownika i rozwiązać umowę Warunków Korzystania z wypowiedzeniem nie krótszym niż dwadzieścia cztery godziny w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem Obsługi Klienta, której dane kontaktowe dostępne są w sekcji Pomoc/ Pomoc 24/7/ Kontakt z nami Witryny lub oprogramowania:
   1. wskazując swoją wolę zamknięcia swojego Konta Użytkownika oraz
   2. podając przyczyny chęci zamknięcia swojego Konta Użytkownika, w szczególności jeżeli Użytkownik podejmuje ten krok z powodu obaw dotyczących intensywności swojego korzystania z Konta Użytkownika.

    Odpowiemy na wniosek Użytkownika potwierdzając zamknięcie Konta Użytkownika oraz podając datę skutecznego jego zamknięcia w uzasadnionym czasie, pod warunkiem, że Użytkownik nie zrzeknie się odpowiedzialności za wszelkie działania na swoim Koncie Użytkownika do czasu realizacji takiego zamknięcia przez nas (w którym to momencie rozwiązana zostanie umowa Warunków Korzystania).

  2. Jeżeli Użytkownik wnioskuje o zamknięcie swojego Konta Użytkownika zgodnie z postanowieniami artykułu 12.1, wtedy my zgodnie z postanowieniami artykułu 12.3, zwrócimy pozostałe na Koncie Użytkownika środki Użytkownikowi.
  3. Przy zamknięciu Konta Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu 12 będziemy mieli prawo (bez uszczerbku dla naszych uprawnień na podstawie artykułu 12.6) do zatrzymania z kwoty wypłacanych środków z pozostałego salda na Koncie Użytkownika wszelkich środków pieniężnych: (a) na podstawie artykułu 11 (Zmowa, Oszustwo, Nadużycia i Działalność Przestępcza); (b) na podstawie artykułu 20 (Naruszenie Warunków Korzystania); (c) na podstawie innych postanowień Warunków Korzystania (w tym, w zależności od sytuacji, artykułu 5.4) lub (d) zgodnie z wymogami prawa lub regulacyjnymi.
  4. Zwracając pozostałe na Koncie Użytkownika środki będziemy korzystać z tej samej metody płatności, która podana została przez Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika lub innej metody płatności wybranej przez nas z uzasadnionych przyczyn.
  5. W sytuacji, kiedy Użytkownik zamknął swoje Konto Użytkownika, możemy w określonych okolicznościach ponownie otworzyć takie Konto Użytkownika z tymi samymi danymi konta jak wcześniej, o ile Użytkownik przedstawi nam taki wniosek. W takich okolicznościach, chociaż Konto Użytkownika będzie miało te same dane jak wcześniej, będzie podlegać Warunkom Korzystania, które obowiązują w dniu takiego ponownego otwarcia i żadne poprzednie uprawnienia (między innymi do bonusów lub wygranych grupowych) nie będą obowiązywać.

   ZAMKNIĘCIE I WYPOWIEDZENIE PRZEZ NAS

  6. Mamy prawo w dowolnym momencie (bez uszczerbku dla wszelkich innych postanowień Warunków Korzystania) zamknąć Konto Użytkownika i rozwiązać umowę Warunków Korzystania za pisemnym wypowiedzeniem (lub próbą jego doręczenia) przedstawionym Użytkownikowi z wykorzystaniem Danych Kontaktowych Użytkownika. W przypadku takiego rozwiązania umowy, zgodnie z artykułem 12.7, w możliwie najbliższym wykonalnym terminie na wniosek Użytkownika, zwrócimy pozostałe na danym koncie środki danemu Użytkownikowi.
  7. W sytuacji, kiedy zamykamy Konto Użytkownika i rozwiązujemy umowę Warunków Korzystania na podstawie artykułu 11 (Zmowa, Oszustwo, Nadużycia i Działalność Przestępcza) lub artykułu 20 (Naruszenie Warunków Korzystania), saldo Konta Użytkownika nie będzie podlegać zwrotowi i Użytkownik zostanie uznany za osobę bez praw do tych środków do wysokości roszczeń, z którymi możemy wystąpić względem takiego użytkownika na dzień zamknięcia Konta Użytkownika (bez względu na fakt, czy chodzi o Konto Użytkownika, Powielone Konto lub inne).
  8. TNastępujące artykuły pozostają w mocy po rozwiązaniu umowy Warunków Korzystania, niezależnie od trybu tego rozwiązania: 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 i 34 wszystkie inne artykuły wymagane do celów interpretacji wraz z odpowiednimi sekcjami Zasad Gier, Polityki Prywatności i Warunków Dodatkowyc .

   SZAWIESZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

  9. Mamy prawo zawieszenia Konta Użytkownika w okolicznościach wyraźnie określonych w Warunkach Korzystania. W stanie zawieszenia Konta Użytkownika: (a) niedozwolona jest żadna aktywność (w tym wpłaty, wypłaty lub granie) do czasu ponownego aktywowania przez nas Konta Użytkownika; (b) żadne bonusy ani wygrane grupowe nie zostaną uznane na danym Koncie Użytkownika; oraz (c) rozpatrzymy problem, który doprowadził do zawieszenia Konta Użytkownika, w możliwie najkrótszym czasie, aby możliwe było, w zależności od sytuacji, dane Konto Użytkownika ponownie otworzyć lub je zamknąć.
 13. DOSTĘP DO USŁUG I KORZYSTANIE Z NICH
  1. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie i konserwację wszystkich swoich Urządzeń Dostępowych oraz powiązanego sprzętu, sieci telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do Internetu, z których Użytkownik musi korzystać w celu uzyskania dostępu do Usług. Nie będziemy w żaden sposób odpowiedzialni za straty poniesione przez Użytkownika (wynikające z braku świadczenia usługi, nieprawidłowo działającego połączenia z Internetem, niewystarczającej przepustowości łącza lub innych czynników) spowodowane przez dostawcę usług internetowych lub telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez Użytkownika do uzyskania dostępu do Usług. W celu uniknięcia wątpliwości Operator nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w zakresie kompatybilności Usług z jakimkolwiek określonym oprogramowaniem lub sprzętem od podmiotów zewnętrznych, w tym (w celu uniknięcia wątpliwości) zewnętrznymi programami analitycznymi lub 'Botami', w związku z którymi obiecywane jest osiąganie określonych wyników przy korzystaniu z dowolnych Usług.
  2. W żadnych okolicznościach Użytkownik nie powinien korzystać z Usług do celów, które są lub z dużym prawdopodobieństwem można uznać za oszczercze, obelżywe, obsceniczne, bezprawne, o charakterze rasistowskim, seksistowskim lub dyskryminującym w inny sposób, ani które mogą być dla pewnych osób obraźliwe. Użytkownikowi nie wolno używać obelżywego ani agresywnego języka ani takich obrazów, nie wolno przeklinać, grozić, szykanować ani napastować kogokolwiek, w tym innych użytkowników, za pośrednictwem Witryny. Użytkownikowi nie wolno podawać się za kogoś innego ani zachowywać się w ten sposób przed personelem Operatora zapewniającym Usługi, Obsługę Klienta, personelem dowolnego punktu usługi lub funkcji wsparcia udostępnianej Użytkownikom.
  3. Użytkownik będzie korzystać z Witryny wyłącznie w osobistych celach rozrywkowych i nie wolno mu będzie zapewniać dostępu do Witryny ani jej reprodukować w dowolnej części w jakiejkolwiek formie bez naszej wyraźnej zgody, włącznie z tworzeniem łączy do niej.
  4. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści przesyłane przez niego do Witryny (" Treści Przesłane") a w przypadku przesyłania takich treści Użytkownik oświadcza i zapewnia, co następuje:
   1. Użytkownik otrzymał wszystkie niezbędne zatwierdzenia, zgody, licencje i pozwolenia wymagane w przypadku Treści Przesłanych i że reprodukcja Treści Przesłanych na stronach Witryny nie będzie naruszać praw autorskich, praw do znaków handlowych, informacji poufnych ani żadnych praw do własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej.
   2. Treści Przesłane nie będą zawierać żadnych materiałów naruszających artykuł 13.2 ani żadnego kodu naruszającego artykuł 13.3;
   3. Treści Przesłane będą zgodne ze wszystkimi przepisami i regulacjami (w tym, w szczególności, z dotyczącymi ochrony danych i prywatności); oraz
   4. Operator jest upoważniony do używania i sublicencjonowania użycia Treści Przesłanych według swojego wyłącznego uznania.
  5. AWszelkie materiały (oprócz Oprogramowania opisanego w artykule 16) pobrane przez Użytkownika z Witryny są pobierane wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika i Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadną utratę danych ani inne szkody spowodowane takim pobraniem.
  6. W sytuacji, gdzie możemy mieć uzasadnione podejrzenia, że wykorzystanie Usług przez Użytkownika narusza dowolny artykuł z następujących: 13.2, 13.3, 13.4 i 13.5, mamy, bez uszczerbku dla innych naszych uprawnień, prawo do niezwłocznego usunięcia z Witryny wszelkich treści naruszających wymienione artykuły.
 14. WARUNKI GRANIA
  1. Istnieje wiele wyrażeń stosowanych w branży gier. W przypadku wątpliwości co do znaczenia jakiegokolwiek wyrażenia Użytkownik powinien
   1. sprawdzić jego znaczenie w stosownej sekcji Pomocy lub FAQ dotyczącej gry, w których Użytkownik bierze udział;
   2. Jeżeli Użytkownik nadal ma jakiekolwiek wątpliwości, należy skontaktować się w celu ich wyjaśnienia z Obsługą Klienta oraz
   3. nie składać żadnych zakładów ani nie brać udziału w grze do czasu pełnego zrozumienia danego wyrażenia przez Użytkownika,

    ponieważ nie możemy brać odpowiedzialności, jeżeli Użytkownik bierze udział w grze za pomocą produktów oferowanych za pośrednictwem Usług w okolicznościach, w których nie rozumie dowolnego terminu dotyczącego danego zakładu lub gry bądź z nimi związanego.

 15. MODYFIKACJE WITRYNY
  Możemy według naszego wyłącznego uznania zmieniać lub modyfikować dowolny produkt lub usługę (w tym oferowane ceny) dostępne za pośrednictwem Witryny w dowolnym momencie w celu zapewnienia nieprzerwanego działania Witryny, ale bez wpływu na żadne gry będące w toku podczas wprowadzania zmian, o których mowa. Możemy okresowo ograniczać dostępUżytkownika do pewnych części Witryny w celu przeprowadzenia konserwacji Witryny i/lub wprowadzenia zmian lub modyfikacji w dowolnych grach i/lub produktach dostępnych za pośrednictwem Witryny.
 16. OPROGRAMOWANIE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH
  1. W celu korzystania z produktów oferowanych za pośrednictwem Usług, może zaistnieć konieczność, aby Użytkownik pobrał i zainstalował oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie na swoje Urządzenie Dostępowe ("Oprogramowanie"). Oprogramowanie może obejmować między innymi następujące pozycje: aplikacje na Urządzenia Dostępowe, nasze produkty do pobrania z działu Kasyno i Poker i wszelkie produkty, oprogramowanie i aplikacje o charakterze promocyjnym, marketingowym i/lub narzędziowym.
  2. W takich okolicznościach od Użytkownika może być wymagane zawarcie odrębnej umowy z właścicielem lub licencjodawcą takiego Oprogramowania w odniesieniu do użytkowania tego Oprogramowania przez Użytkownika( " TUmowa w sprawie Oprogramowania Podmiotów Zewnętrznych"). W przypadku dowolnej niespójności pomiędzy Warunkami Korzystania a Umową w sprawie Oprogramowania Podmiotów Zewnętrznych, znaczenie nadrzędne mają Warunki Korzystania w zakresie, w jakim niespójność dotyczy relacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.
  3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie Oprogramowanie pobierane na jego Urządzenie Dostępowe jest w odpowiednim stopniu kompatybilne z określoną konfiguracją jego Urządzenia Dostępowego. W celu uniknięcia wątpliwości nie będziemy ponosić odpowiedzialności w zakresie sytuacji, kiedy nieprawidłowe pobranie dowolnego Oprogramowania ma negatywny wpływ na działanie Urządzenia Dostępowego Użytkownika.
  4. Bez uszczerbku dla faktu, że Usługi świadczone za pośrednictwem jakiejkolwiek aplikacji na Urządzenie Dostępowe podlegają postanowieniom Warunków Korzystania, warunki pobierania lub instalowania dowolnej aplikacji (" Aplikacja") na Urządzenie Dostępowe Użytkownika podlegają postanowieniom umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem i dostawcą stosownej Aplikacji, ale w przypadku niespójności pomiędzy Warunkami Korzystania i dowolną z takich umów, znaczenie nadrzędne mają Warunki Korzystania w takim zakresie, w jakim dotyczy to relacji pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem.
 17. AWARIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

  W przypadku problemów z oprogramowaniem lub sprzętem używanym przez nas do świadczenia Usług podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu rozwiązania takich problemów w możliwie najkrótszym wykonalnym terminie. W przypadku, kiedy problemy, o których mowa, spowodują przerwanie gry w okolicznościach, w których niemożliwe będzie ponowne jej uruchomienie w dokładnie tej samej pozycji bez żadnej szkody dla Użytkownika lub innych graczy, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić Użytkownikowi sprawiedliwe traktowanie (co może obejmować przywrócenie salda na Koncie Użytkownika do stanu istniejącego po zakończeniu ostatniej gry zapisanego w dzienniku serwera przed wystąpieniem problemu, o którym mowa).

 18. BŁĘDY LUB UCHYBIENIA
  1. Możliwe są różne okoliczności, w których błędnie przyjmowane są przez nas zakłady lub płatności. Poniżej znajduje się lista takich okoliczności, która nie obejmuje wszystkich możliwych okoliczności tego typu:
   1. sytuacja, kiedy błędnie przedstawiamy warunki zakładów dla gier w wyniku oczywistego błędu lub uchybienia przy wprowadzaniu informacji bądź w wyniku błędnego działania komputera;
   2. sytuacja, kiedy popełniono błąd w wyniku Zakazanych Praktyk zgodnie z artykułem 11.1;
   3. sytuacja, kiedy popełniliśmy błąd w odniesieniu do kwoty wygranych/zwrotów, które mają być wypłacone Użytkownikowi, w tym w wyniku błędu ręcznego lub komputerowego lub
   4. sytuacja, kiedy popełniliśmy błąd w kwocie zakładów bezpłatnych i/lub bonusów, które są przydzielane na Konto Użytkownika,
    wszelkie takie okoliczności określane są mianem " Błędu".
  2. Zastrzegamy sobie prawo do następujących działań:
   1. poprawienie dowolnego Błędu popełnionego w przypadku złożonego zakładu lub ponowne ustanowienie zakładu z właściwą ceną i warunkami, które dostępne były lub powinny być dostępne za pośrednictwem Operatora (z wyłączeniem błędu w publikacji) w czasie, kiedy zakład był składany a zakład ten będzie uznany za dokonany na warunkach, które są zwyczajowe w przypadku takich zakładów lub
   2. w sytuacji, kiedy poprawienie i ponowne ustalenie nie jest wykonalne w racjonalny sposób opisany w artykule 18.2.1 powyżej, do unieważnienia danego zakładu i zwrócenia Użytkownikowi wpłaconej przez niego stawki na jego Konto Użytkownika lub
   3. w okolicznościach, kiedy Błąd wynika z Zakazanych Praktyk, do podjęcia kroków określonych w artykule 11.4.
  3. Wszelkie środki pieniężne wpłacone na Konto Użytkownika lub wypłacone Użytkownikowi w wyniku błędu zostaną uznane, do czasu rozwiązania na podstawie artykułu 18.2 za przekazane Użytkownikowi w zarząd powierniczy na naszą rzecz i zostaną niezwłocznie ponownie wpłacone na naszą rzecz po przekazaniu przez nas Użytkownikowi żądania w tej sprawie. Jeżeli okoliczności takie zachodzą, kiedy Użytkownik ma na swoim Koncie Użytkownika środki pieniężne, możemy zażądać zwrotu tych środków na podstawie artykułu 7.4. Oświadczamy, że będziemy podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu wykrycia wszelkich Błędów oraz informować o nich Użytkownika możliwie jak najszybciej.
  4. My (w tym nasi pracownicy lub przedstawiciele) ani nasi partnerzy lub dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty, w tym straty wygranych, które wynikają z Błędu popełnionego przez nas lub przez Użytkownika.
  5. Użytkownik poinformuje nas tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jeżeli Użytkownik stwierdzi istnienie Błędu.
  6. W sytuacji, kiedy Użytkownik wykorzystał środki pieniężne, które zostały wpłacone na jego Konto Użytkownika lub przyznane mu w wyniku Błędu w celu złożenia kolejnych zakładów lub udziału w grach, możemy anulować takie zakłady i/lub zatrzymać wszelkie wygrane, które Użytkownik mógł wygrać dzięki środkom, o których mowa, a jeśli dokonaliśmy wypłaty w związku z takimi zakładami lub grami, kwoty takie zostaną uznane za przekazane Użytkownikowi w zarząd powierniczy a Użytkownik niezwłocznie zwróci je nam, kiedy otrzyma od nas wezwanie w tej sprawie.
 19. WYŁĄCZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Dostęp Użytkownika do Usług oraz korzystanie z nich jest wynikiem wyboru podjętego według wyłącznego uznania Użytkownika i na jego wyłączne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek próby podejmowane przez Użytkownika w celu korzystania z Usług za pomocą metod lub środków przez nas niezamierzonych ani w sposób przez nas niezamierzony.
  2. Świadczymy Usługi z wykorzystaniem odpowiednich umiejętności i troski oraz zasadniczo w sposób opisany w Warunkach Korzystania. Nie udzielamy żadnych zapewnień ani gwarancji dotyczących Usług ani żadnych produktów lub usług stanowiących część Usług i niniejszym wykluczamy (w zakresie dozwolonym przez prawo) wszelkie domniemane gwarancje w odniesieniu do wyżej wymienionych (w tym domniemane gwarancje dotyczące zadowalającej jakości i/lub dostosowania do potrzeb Użytkownika.) W szczególności nie udzielamy gwarancji, że Witryna będzie dostępna nieprzerwanie ani że będzie wolna od błędów, wirusów czy innych defektów.
  3. Z ZASTRZEŻENIEM SYTUACJI OPISANEJ W NASZYCH ZASADACH BIER I ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 19.5 MAKSYMALNY ZAKRES NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI (W TYM SPÓŁEK NASZEJ GRUPY, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, CZŁONKÓW KIEROWNICTWA, CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZEDSTAWICIELI I PRACOWNIKÓW) WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG (LUB DOWOLNEJ CZĘŚCI USŁUG WŁĄCZNIE Z WYKORZYSTANIEM WITRYNY), BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKA WYNIKA Z TYTUŁU NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA) CZY Z INNEGO TYTUŁU, JEST OGRANICZONY DO NASTĘPUJĄCEJ WYSOKOŚCI:
   1. W SYTUACJI, KIEDY NASZE ZOBOWIĄZANIE DOTYCZY STAWKI, DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAKŁADU LUB STAWKI POSTAWIONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W ODNIESIENIU DO KTÓREJ POWSTAŁO NASZE ZOBOWIĄZANIE;
   2. W SYTUACJI, KIEDY NASZE ZOBOWIĄZANIE DOTYCZY BŁĘDNEGO ULOKOWANIA ŚRODKÓW, DO WYSOKOŚCI KWOTY NA KONCIE UŻYTKOWNIKA, KTÓRA ZOSTAŁA BŁĘDNIE PRZEZ NAS ULOKOWANA ORAZ
   3. W ODNIESIENIU DO DOWOLNEGO INNEGO ZOBOWIĄZANIA OPERATORA, DO KWOTY DZIESIĘCIU TYSIĘCY FUNTÓW SZTERLINGÓW (10 000 GBP).
  4. WNIE PONOSIMY ('MY' OBEJMUJE SPÓŁKI NASZEJ GRUPY, PODMIOTY POWIĄZANE, CZŁONKÓW KIEROWNICTWA, CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZEDSTAWICIELI I PRACOWNIKÓW) ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED UŻYTKOWNIKIEM, BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY ZOBOWIĄZANIE TAKIE POWSTAJE Z TYTUŁU USTALEŃ UMOWNYCH, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA) CZY Z INNEGO TYTUŁU W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK Z PONIŻSZYCH POZYCJI:
   1. UTRATA DANYCH;
   2. UTRATA ZYSKÓW;
   3. UTRATA PRZYCHODÓW;
   4. UTRATA MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH;
   5. STRATA LUB SZKODA DOTYCZĄCA DOBREGO IMIENIA LUB REPUTACJI;
   6. PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ LUB
   7. KAŻDA POŚREDNIA, SZCZEGÓLNA LUB NASTĘPCZA STRATA LUB SZKODA, NAWET W PRZYPADKU, KIEDY TAKĄ STRATĘ LUB SZKODĘ ZGŁOSZONO NAM JAKO MOŻLIWĄ, Z TYTUŁU WARUNKÓW KORZYSTANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
  5. Żaden zapis Warunków Korzystania nie skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności, którą możemy ponosić z tytułu następujących zdarzeń:
   1. oszustwo (w tym świadome wprowadzenie w błąd) lub
   2. śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie.
 20. NARUSZENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA
  1. Użytkownik w pełni zwalnia z odpowiedzialności i zobowiązuje się do wnoszenia sprzeciwu wobec roszczeń i do niewnoszenia roszczeń wobec członków naszego kierownictwa lub zarządu, pracowników, przedstawicieli, wykonawców i dostawców z tytułu wszelkich strat, kosztów, wydatków, roszczeń, żądań, zobowiązań i odszkodowań (w tym opłat za obsługę prawną), bez względu na przyczyny, które mogą występować, z możliwością racjonalnego przewidywania lub bez takiej możliwości, jako wynik następujących zdarzeń lub w powiązaniu z nimi:
   1. dostęp do Usług i korzystanie z nich przez Użytkownika lub przez kogokolwiek innego używającego nazwy Użytkownika i jego hasła; i/lub
   2. wszelkie naruszenia przez Użytkownika dowolnych warunków i postanowień Warunków Korzystania.
  2. W sytuacji, kiedy Użytkownik narusza Warunki Korzystania, możemy według własnego wyłącznego uznania, przed jakimkolwiek zawieszeniem lub zamknięciem Konta Użytkownika, powiadomić Użytkownika (korzystając z Danych Kontaktowych Użytkownika), że narusza on Warunki Korzystania, wzywając do zaprzestania lub podjęcia stosownych działań i/lub wzywając go do działań zgodnych z Warunkami Korzystania i ostrzegając o planowanych przez nas działaniach, w przypadku, gdyby Użytkownik nie postąpił zgodnie z wezwaniami, zawsze pod warunkiem, że takie powiadomienie nie będzie warunkiem wstępnym zawieszenia lub zamknięcia Konta Użytkownika.
  3. Mamy prawo dezaktywować każdy kod i hasło identyfikacji użytkownika, wybrane przezUżytkownika lub przydzielone przez nas, w dowolnym momencie, jeżeli będziemy mieli uzasadnione podstawy uważać, że Użytkownik nie przestrzega dowolnego postanowienia Warunków Korzystania.
  4. Oprócz wszelkich innych dostępnych środków naprawczych, jeżeli Użytkownik narusza dowolne postanowienie Warunków Korzystania, mamy prawo do odzyskania z Konta Użytkownika wykazującego saldo dodatnie wszelkich środków do wysokości kwoty, których z uzasadnionych przyczyn możemy dochodzić od Użytkownika na podstawie artykułu 20.1.
 21. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Cały projekt witryny, tekst, grafika, muzyka, dźwięk, zdjęcia, filmy, wybór i układ powyższych, kompilacje oprogramowania, kod źródłowy, oprogramowanie i wszystkie inne materiały tworzące część Witryny podlegają prawom autorskim i innym prawom własności należącym do nas lub wykorzystywanym na podstawie licencji udzielonej przez osoby trzecie będące właścicielami danych praw. W zakresie, w jakim dowolne materiały w ramach Usług mogą być pobierane lub drukowane, materiały takie mogą być pobierane wyłącznie na jedno urządzenie (a wydruki sporządzane) wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego wykorzystania przez Użytkownika.
  2. W żadnym wypadku korzystanie z Usług nie upoważnia Użytkownika do udziału w prawach własności intelektualnej (na przykład prawach autorskich, know-how czy znakach handlowych) posiadanych przez nas lub przez dowolną osobę trzecią, poza osobistą, niewyłączną, niepodlegającą sublicencjonowaniu licencją do korzystania z takich praw własności intelektualnej w związku z prywatnym, niekomercyjnym korzystaniem przez Użytkownika z Usług na podstawie Warunków Korzystania.
  3. Żadnych praw nie przyznaje się w zakresie używania lub reprodukcji znaków handlowych lub logotypów, które wyświetlane są na stronach Witryny z wyjątkiem szczegółowo określonych pozwoleń zgodnie z Warunkami Korzystania.
  4. Użytkownik nie może samodzielnie, ani nie może zezwalać żadnym innym osobom kopiować, przechowywać, publikować, wynajmować, licencjonować, sprzedawać, dystrybuować, zmieniać, rozbudowywać, usuwać ani modyfikować Witryny ani żadnej jej części w jakikolwiek sposób bądź bezpośrednio lub pośrednio przerywać lub zakłócać jej działania (ani podejmować prób zakłócania lub przerwania jej działania) ani modyfikować Witryny w inny sposób niż w trybie przeglądania lub korzystania z niej zgodnie z Warunkami Korzystania.
  5. Wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące nazwy "William Hill Casino Club", logotypy, projekty, znaki handlowe i inne wyróżniające cechy marki Operatora oraz wszelkie treści dostarczane przez Operatora lub inne osoby trzecie w celu opublikowania na stronach Witryny przysługują Operatorowi lub stosownej osobie trzeciej. Użytkownik zobowiązuje się nie wyświetlać ani nie używać wspomnianych logotypów, projektów, znaków handlowych i innych wyróżniających cech marki w żaden sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 22. WIRUSY, NARUSZANIE ZABEZPIECZEŃ (HACKING) I INNE CZYNY ZABRONIONE/strong>
  1. Użytkownikowi zabrania się:
   1. dokonywania uszkodzeń Witryny;
   2. podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny lub serwerów, na których Witryna się znajduje oraz jakichkolwiek serwerów, komputerów lub baz danych połączonych z Witryną;
   3. floodowania Witryny informacjami, wielokrotnego potwierdzania przesłania danych lub spamowania;
   4. świadomego lub wynikającego z zaniedbania korzystania z funkcji, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie Witryny w dowolny sposób, na przykład między innymi wyzwalanie lub przenoszenie wirusów, robaków, trojanów, bomb logicznych lub innych materiałów o złośliwym lub szkodliwym charakterze;
   5. zakłócania, zmieniania, usuwania lub w inny sposób modyfikowania wszelkich informacji w dowolnej formie, które są opublikowane na stronach Witryny;
   6. dokonywania na Witrynę ataków DoS lub DDoS. Każde podejrzenie naruszenia Ustawy o nadużyciach komputerowych z 1990 (Computer Misuse Act 1990) będziemy zgłaszać stosownym organom ścigania oraz będziemy współpracować z tymi organami ujawniając tożsamośćUżytkownika. W przypadku takiego naruszenia, prawo Użytkownika do korzystania z Witryny wygasa automatycznie.
  2. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody spowodowane przez ataki DDoS, wirusy czy inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować Urządzenie Dostępowe Użytkownika i powiązany sprzęt, programy komputerowe, dane i inne materiały zastrzeżone z powodu korzystania przez Użytkownika z Witryny lub z powodu pobrania przez Użytkownika dowolnych materiałów opublikowanych na takiej Witrynie lub na dowolnej stronie powiązanej z Witryną.
 23. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA
  1. Wszystkie informacje znajdujące się na Koncie Użytkownika przechowywane przez nas są danymi bezpiecznie magazynowanymi i pozostają poufne z wyjątkiem sytuacji, kiedy określono to inaczej w Warunkach Korzystania (w tym, w celu uniknięcia wątpliwości, w Polityce Prywatności).
  2. Na podstawie przepisów prawa (w szczególności Ustawy o ochronie danych z 2004 roku (Data Protection Act 2004) z Gibraltaru jesteśmy zobowiązani do spełniania wymogów w zakresie ochrony danych w odniesieniu do sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe pobrane odUżytkownika przy jego korzystaniu z Usług. Z tego względu bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania w związku ze sposobem, w jaki wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika.
  3. Przed rozpoczęciem i w czasie korzystania z Usług przez Użytkownika konieczne jest, abyśmy zebrali pewne informacje na temat Użytkownika, co obejmuje imię i nazwisko, datę urodzenia, Dane Kontaktowe, a może również obejmować informacje o preferencjach marketingowych Użytkownika (które łącznie nazywane są" Danymi Osobowymi Użytkownika").
  4. Podając nam swoje Dane Osobowe Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na to, abyśmy przetwarzali Dane Osobowe Użytkownika, w tym należące do nich dane o charakterze szczególnie wrażliwym:
   1. w celu określonym w Warunkach Korzystania (w tym Polityce Prywatności) oraz
   2. fdo innych celów, kiedy musimy przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika do celów świadczenia Usług,

    w tym poprzez udostępnianie ich naszym dostawcom usług i przedstawicielom do tych celów, np. dostawcom usług pocztowych, marketingowych i przedstawicielom Obsługi Klienta. Dane Osobowe Użytkownika możemy również ujawniać, aby spełniać zobowiązania prawne lub regulacyjne.

  5. Możemy zachować kopie wszelkich wiadomości, które Użytkownik przesyła do nas (w tym kopie wszelkich wiadomości e-mail) w celu zachowania stosownej dokumentacji informacji, które otrzymaliśmy od Użytkownika.
 24. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES W RAMACH WITRYNY
  1. Witryna korzysta z plików 'cookies' w celu śledzenia wykorzystania sieci Internet przezUżytkownika oraz w celu usprawnienia funkcjonalności Witryny. Plik 'cookie' jest małym plikiem tekstowym pobieranym na Urządzenie Dostępowe Użytkownika, kiedy uzyskuje on dostęp do Witryny i który pozwala nam rozpoznać Użytkownika, kiedy wraca na strony Witryny. Korzystamy z plików cookies w celu zapewnienia funkcjonowania Witryny, w tym np. aby Użytkownik mógł pozostać zalogowany przez cały czas używania przeglądarki oraz mógł korzystać ze swojego Konta Użytkownika w celu udziału w grach na różnych stronach Witryny. Korzystamy z plików cookies również dla naszych własnych celów analitycznych, abyśmy mieli możliwość identyfikowania, gdzie użytkownicy napotkali problemy techniczne w ramach Witryny i abyśmy mieli możliwość poprawiania jakości obsługi.
  2. Jeżeli Użytkownik nie chce używać plików cookies lub chce usunąć wszelkie pliki cookies, które już znajdują się na Urządzeniu Dostępowym Użytkownika, zalecamy postępowanie zgodne z instrukcjami usuwania istniejących plików cookies i wyłączania obsługi plików cookies na przyszłość w oprogramowaniu zarządzania plikami i przeglądarce internetowej Użytkownika. Więcej informacji na temat usuwania lub kontrolowania plików cookies można znaleźć w polityce naszej Polityki Prywatności lub pod adresemwww.aboutcookies.org. Warto pamiętać, że po usunięciu plików cookies lub wyłączeniu obsługi plików cookies w przyszłości Użytkownik może nie mieć dostępu do pewnych miejsc lub funkcji w ramach Witryny.
 25. REKLAMACJE I POWIADOMIENIA
  1. Żadne roszczenie ani spór w odniesieniu do:
  2. gry, w której brał udział Użytkownik przy wykorzystaniu Usług nie będzie rozpatrywane po upływie ponad dwunastu tygodni od dnia stosownej transakcji lub udziału w grze.
  3. Jeżeli Użytkownik chce złożyć reklamację dotyczącą Usługnajpierw powinien możliwie najszybciej skontaktować się z Obsługą Klienta w sprawie swojej reklamacji, która będzie rozpatrzona w sposób zależny od sytuacji przez nasz zespół Obsługi Klienta w celu znalezienia stosownego rozwiązania.
  4. Jeżeli powstaje spór wynikający z Warunków Korzystania, który nie może zostać rozwiązany przez zespół Obsługi Klienta w trybie rozpatrzenia zgodnie z artykułem 25.2, Użytkownik może wnieść o rozpatrzenie sprawy przez kierownika lub przełożonego. Podejmiemy wszelkie starania w celu rozwiązania sprawy w sposób satysfakcjonujący dla Użytkownika w trybie niezwłocznym lub informując go o sposobie jej rozwiązania w późniejszym terminie.
  5. Jeżeli Użytkownik nadal nie będzie zadowolony z żadnego zaproponowanego przez nas rozwiązania, wtedy zezwala on na przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez Niezależną Organizację Rozwiązywania Sporów w Zakładach (Independent Betting Adjudication Service — IBAS), z którą można nawiązać kontakt telefoniczny pod numerem +44 207 347 5883. Więcej informacji na temat organizacji IBAS można znaleźć na stroniewww.ibas-uk.com. Orzeczenie IBAS jest ostateczne, o ile wszystkie fakty zostaną w pełni przedstawione przez wszystkie zaangażowane strony. Na życzenie Użytkownika możemy przekazać adres korespondencyjny organizacji IBAS. Istnieje także możliwość złożenia zażalenia przez platformę Online Dispute Resolution (ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR pomaga w rozstrzyganiu spornych sytuacji ułatwiając komunikację między dwoma stronami sporu.
  6. Jeżeli Użytkownik nie jest klientem zarejestrowanym lub zawierającym transakcję na terenie Wielkiej Brytanii, w zakresie, w jakim Użytkownik ten chce podważyć dowolny proces opisany w niniejszym artykule 25, przysługuje mu prawo do wniesienia sprawy do urzędu gibraltarskiego Komisarza do spraw hazardu (Gibraltar Gambling Commissioner). Prosimy zapoznać się z witryną internetową rządu Gibraltaru w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i porad na temat sposobu realizacji tych działań: www.gibraltar.gov.gi/remotegambling/i http://www.gibraltar.gov.gi/remotegambling/2126-the-gambling-commissioners-advice-to-complainants.
  7. Użytkownik uznaje, że nasz generator liczb losowych decyduje o wynikach gier rozgrywanych w ramach Usług i Użytkownik akceptuje wyniki wszystkich takich gier. Użytkownik uznaje ponadto, że w mało prawdopodobnym przypadku rozbieżności pomiędzy wynikiem wyświetlanym na wyświetlaczu Użytkownika a serwerem gry używanym przez Operatora, wynik wyświetlany przez serwer Operatora ma znaczenie nadrzędne, a Użytkownik potwierdza i uznaje, że nasza ewidencja ma znaczenie ostateczne w kwestii ustalenia warunków i okoliczności udziału Użytkownika w stosownej grze online i wyników tego udziału.
  8. Kiedy chcemy skontaktować się z Użytkownikiem, możemy zrobić to korzystając z dowolnych Danych Kontaktowych Użytkownika. Powiadomienia uznaje się za prawidłowo wręczone i otrzymane przez Użytkownika niezwłocznie po wysłaniu wiadomości e-mail, po przekazaniu Użytkownikowi informacji w bezpośredniej rozmowie telefonicznej (w tym w przypadku, kiedy pozostawiamy Użytkownikowi wiadomość w skrzynce poczty głosowej) lub trzy dni po dacie nadania dowolnego listu. W kwestii dowodu doręczenia dowolnego powiadomienia, dowodem wystarczającym w przypadku listu będzie fakt, że list był prawidłowo zaadresowany, opłacony i dostarczony na pocztę; w przypadku wiadomości e-mail, fakt, że taka wiadomość została wysłana na adres e-mail (jeżeli dotyczy) podany w Danych Kontaktowych Użytkownika w czasie, kiedy wiadomość, o której mowa, była wysyłana.
 26. TRANSFER PRAW I ZOBOWIĄZAŃ
  1. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania, cesji, sublicencji lub zastawu Warunków Korzystania (" cesja")w całości lub części na rzecz dowolnej osoby bez powiadamiania Użytkownika, pod warunkiem, że cesja taka zostanie dokonana przy zachowaniu tych samych warunków lub warunków, które dla Użytkownika są nie mniej korzystne..
  2. Użytkownik nie ma uprawnień do dokonywania cesji, sublicencji ani innego przekazania w jakikolwiek sposób żadnych praw ani zobowiązań Użytkownika na podstawie Warunków Korzystania.
 27. ZDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ
  1. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewypełnienie lub opóźnienie w wypełnieniu dowolnego z naszych zobowiązań na podstawie Warunków Korzystania, która to sytuacja zdarza się w wyniku zdarzeń znajdujących się poza naszą racjonalnie rozumianą kontrolą, w tym (lecz nie wyłącznie) za awarie sieci telekomunikacyjnych, awarie zasilania, awarie sprzętu komputerowego (lub innego) osób trzecich, pożar, elektryczne wyładowania atmosferyczne, wybuch, powódź, niesprzyjające warunki pogodowe, spory pracownicze lub lokauty, działania terrorystyczne i działania administracji publicznej lub innych kompetentnych organów (" Zdarzenie Siły Wyższej").
  2. Nasze działania są uznane za zawieszone na okres trwania Zdarzenia Siły Wyższej a nam przysługuje wydłużenie terminu wypełnienia naszych zobowiązań na ten okres. Podejmiemy uzasadnione starania, aby zakończyć Zdarzenie Siły Wyższej lub aby znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze zobowiązania mogą zostać wypełnione pomimo Zdarzenia Siły Wyższej.
 28. ODSTĄPIENIE OD PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW
  1. Jeżeli nie domagamy się ścisłego wykonywania przez Użytkownika jego zobowiązań lub jeżeli nie korzystamy z dowolnego z przysługujących nam praw lub środków prawnych, nie stanowi to odstąpienia od praw lub środków prawnych ani zwolnienia Użytkownika z wykonywania jego zobowiązań.
  2. Odstąpienie przez nas od przysługujących nam praw dotyczących dowolnego niewykonania zobowiązań umownych nie stanowi odstąpienia od przysługujących nam praw w przypadku wszelkich kolejnych niewykonanych zobowiązań.
  3. Żadne odstąpienie przez nas od przysługujących nam praw w zakresie postanowień Warunków Korzystania nie jest obowiązujące, o ile nie jest wyraźnie określone jako takie odstąpienie i informacja o tym nie jest przekazana Użytkownikowi na piśmie zgodnie z powyższym artykułem 25 (Reklamacje i Powiadomienia).
 29. ROZDZIELNA INTERPRETACJA POSTANOWIEŃ
  1. Jeżeli dowolne z postanowień Warunków Korzystania zostanie uznane przez kompetentny organ za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w dowolnym zakresie, warunek taki lub zapis zostanie wyodrębniony od pozostałych warunków i zapisów, które pozostaną w mocy w pełnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.
  2. W takich przypadkach część uznana za nieważną lub niewykonalną zostanie poprawiona w sposób spójny z obowiązującym prawem, aby wyrażać w możliwie najbliższym stopniu pierwotne intencje Operatora.
 30. INTEGRALNOŚĆ UMOWY
  1. Warunki Korzystania i dowolny dokument, o którym w nich mowa, stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a nami i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia, uzgodnienia i ustalenia pomiędzy Użytkownikiem a nami w wersji ustnej lub pisemnej.
  2. Każda strona umowy potwierdza, że żadna ze stron nie opiera się na oświadczeniach, zobowiązaniach lub zapewnieniach udzielonych przez drugą stronę lub domniemanych na podstawie ustnych lub pisemnych negocjacji z wyjątkiem wyraźnie określonych postanowień Warunków Korzystania.
  3. Żadna ze stron nie dysponuje środkami prawnymi w odniesieniu do wszelkich nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez drugą stronę w formie ustnej lub pisemnej przed dniem zawarcia niniejszej umowy (o ile takie nieprawdziwe oświadczenie nie zostało złożone w celu wprowadzenia drugiej strony w błąd) a środki prawne stron dotyczą jedynie naruszeń postanowień umownych zawartych w Warunkach Korzystania.
 31. PRAWA OSÓB TRZECICH
  1. Z wyjątkiem spółek Grupy Operatora, jeżeli niniejsze Warunki Korzystania nie stanowią wyraźnie inaczej:
   1. osoba, która nie jest stroną w niniejszej umowie Warunków Korzystania nie ma praw do egzekwowania żadnych z jej postanowień zgodnie z Ustawą o umowach (Prawa osób trzecich) z 1999 roku (Contracts (Right of Third Parties) Act 1999) oraz
   2. jeżeli wykazuje się, że osoba, która nie jest stroną niniejszej umowy Warunków Korzystania, ma prawo do egzekwowania dowolnego z warunków niniejszych Warunków Korzystania na podstawie Ustawy o umowach (Prawa osób trzecich) z 1999 roku (Contracts (Right of Third Parties) Act 1999), możemy uchylić lub zmienić niniejsze Warunki Korzystania według naszego wyłącznego uznania (oraz dowolne porozumienia zawarte na podstawie Warunków Korzystania lub w związku z nimi) bez zgody Użytkownika lub zgody osoby, o której mowa.
 32. PRAWO I JURYSDYKCJA
  1. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków Korzystania jest (zgodnie z artykułem 23.2) prawo Anglii i Walii.
  2. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Korzystania podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.
 33. ODPOWIEDZIALNY UDZIAŁ W GRACH/HAZARD
  1. Klientom, którzy chcą ograniczyć swój udział w grach hazardowych, oferujemy możliwość dobrowolnego ograniczenia udziału w grach, dzięki której Użytkownik może zamknąć swoje Konto Użytkownika lub ograniczyć swoją zdolność do udziału w grach na stronach Witryny na okres przynajmniej sześciu miesięcy. Użytkownik może wnieść o przedłużenie okresu ograniczenia do okresu maksymalnie pięciu lat. Jeżeli Konto Użytkownika zostanie objęte samodzielnym ograniczeniem przez Użytkownika, Użytkownik nie będzie mógł ponownie aktywować Konta Użytkownika bez względu na okoliczności do czasu upłynięcia okresu wybranego zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu. W momencie zakończenia okresu samodzielnego ograniczenia Użytkownik będzie uprawniony do ponownego rozpoczęcia korzystania z Usług poprzez nawiązanie kontaktu z Obsługą Klienta lub zakładając nowe konto.
  2. Więcej informacji na temat tej usługi Użytkownik może uzyskać kontaktując się z Obsługą Klienta korzystając z sekcji lub zapoznając się z sekcją Odpowiedzialny udział w grach
  3. Będziemy podejmować uzasadnione starania w celu zapewnienia realizacji warunków samodzielnego ograniczenia. Jednak samodzielne ograniczenie wymaga wspólnego zaangażowania Użytkownika i Operatora. W okresie samodzielnego ograniczenia Użytkownik nie może podejmować prób założenia nowych kont i akceptuje, że nie ponosimy odpowiedzialności ani nie ciąży na nas żadne zobowiązanie, jeżeli Użytkownik nadal będzie brał udział w grach hazardowych i/lub starał się korzystać z Witryny, a nam nie uda się rozpoznać i ustalić, że dany Użytkownik zgłosił chęć samodzielnego ograniczenia w okolicznościach, które wykraczają poza naszą racjonalnie pojmowaną kontrolę, w tym, lecz nie wyłącznie, że Użytkownik założył nowe konto, bierze udział w grach w licencjonowanych punktach bukmacherskich lub za pośrednictwem telefonu, a nie przez Internet, bądź korzysta z innego nazwiska lub adresu.
  4. Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Szkoleń dla Osób Dotkniętych Problemem Hazardu (The National Association for Gambling Care Educational Resources and Training (" GAMCARE")') oferuje informacje, doradztwo i terapię osobom, którzy mają problemy z hazardem patologicznym oraz ich rodzinom i znajomym. Numer infolinii GAMCARE dla osób dzwoniących z Wielkiej Brytanii to 0808 802 0133 (numer może być niedostępny dla osób dzwoniących spoza terytorium Wielkiej Brytanii); pomoc online dostępna jest pod adresem:http://secure.gamcare.org.uk/netline/.
  5. Operatorowi zależy na wspieraniu inicjatyw Odpowiedzialnego Udziału w Grach .
 34. ŁĄCZA

  W sytuacji, kiedy podajemy hiperłącza do innych stron internetowych, czynimy to wyłącznie w celach informacyjnych. Użytkownik korzysta z takich łączy wyłącznie na własne ryzyko a my nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani wykorzystanie takich stron internetowych ani za informacje na nich opublikowane. Użytkownik nie ma uprawnień do zamieszczania łączy do niniejszej strony ani do osadzania jej treści w ramkach bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

 35. KONTAKT Z NAMI

  Kontakt z Operatorem możliwy jest pod adresami podanymi w powyższym artykule 2.1; za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem podanym na stronie Pomoc/ Pomoc 24/7/ Kontakt z nami. Rozmowy przychodzące do naszego zespołu Obsługi Klienta są nagrywane w celach szkoleniowych i ze względów bezpieczeństwa.

ZAŁĄCZNIK

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA PLAYTECH

IWAŻNE

TNINIEJSZA WITRYNA WYKORZYSTUJE OPROGRAMOWANIE DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA NA PODSTAWIE LICENCJI UDZIELONEJ PRZEZ DOSTAWCĘ OPROGRAMOWANIA. WARUNKIEM POBIERANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA JEST ZAWARCIE NASTĘPUJĄCEJ UMOWY SUBLICENCYJNEJ Z NAMI, KTÓRA TO UMOWA BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁA W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ, ABY W PEŁNI ZROZUMIEĆ JEJ TREŚĆ. KLIKAJĄC PONIŻSZY PRZYCISK 'ZGADZAM SIĘ' UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA UŻYCIE ELEKTRONICZNYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI DO ZAWARCIA UMOWY ORAZ ODSTĘPUJE OD WSZELKICH PRAW LUB WYMOGÓW ZGODNYCH Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI LUB REGULACJAMI W DOWOLNEJ JURYSDYKCJI, KTÓRE WYMAGAJĄ ORYGINALNEGO (NIE ELEKTRONICZNEGO) PODPISU, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, UŻYTKOWNIK RÓWNIEŻ POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ SUBLICENCYJNĄ I PRZYJMUJE JEJ WARUNKI.

JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA JAKIKOLWIEK Z WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, NIE NALEŻY KLIKAĆ PRZYCISKU 'ZGADZAM SIĘ' I NIE KONTYNUOWAĆ POBIERANIA, INSTALOWANIA LUB INNEGO WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA.

DEFINICJE

Następujące słowa i terminy, jeżeli użyte w niniejszej Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego (" EULA"),mają następujące znaczenie, o ile kontekst wyraźnie nie wskazuje na inne znaczenie:

"Salon Bingo"

część Witryny obsługiwana przez nas, która pełni funkcję przejścia, dzięki któremu Użytkownik może uczestniczyć w Sieci Bingo;

"Sieć Bingo"

scentralizowany i współdzielony system pokoi kart bingo, zarządzany przez Dostawcę Oprogramowania lub w jego imieniu, na bazie którego odbywa się gra w bingo, skonfigurowana przez naszego Dostawcę Oprogramowania;

"Sieć iPoker"

scentralizowany i współdzielony system pokoi do gry w pokera, zarządzany przez Dostawcę Oprogramowania lub w jego imieniu, na bazie którego odbywa się gra w pokera, skonfigurowana przez naszego Dostawcę Oprogramowania;

"Prawa Własności Intelektualnej"

wszystkie patenty, prawa do wynalazków, prawa autorskie i powiązane, osobiste prawa autorskie, prawa do baz danych, prawa do wzorów układów scalonych, certyfikaty ochrony dodatkowej, małe patenty, wzory użytkowe, znaki handlowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, prawo do wartości firmy i/lub pozywania za naruszenie prawa do wzoru, prawa projektowe, prawa osobiste, prawa do informacji nieujawnionych lub poufnych (między innymi do: know how, tajemnic handlowych i odkryć (także tych niepodlegających opatentowaniu)) i inne podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony (zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane) oraz wszystkie zgłoszenia (oraz prawa do złożenia zgłoszeń) oraz odnowienia i wydłużenia wszystkich takich praw, w każdym przypadku; już istniejących lub mogących w przyszłości zaistnieć w dowolnym miejscu na świecie;

"Internetowa Platforma Gier Hazardowych"

Nasza internetowa platforma gier, gry i powiązane z nimi usługi oferowane na stronach Witryny, między innymi kasyno online, bingo online, poker online oraz wszelkie inne gry;

"Salon Pokera"

część Witryny obsługiwana przez nas, która pełni funkcję przejścia, dzięki któremu Użytkownik może uczestniczyć w Sieci iPoker;

"Konto Gracza"

osobiste konto założone przez osobę i utrzymywane u nas w celu umożliwienia tej osobie gry na Internetowej Platformie Gier Hazardowych;

"Podmiot Powiązany"

w odniesieniu do danego podmiotu, spółka matka lub spółka zależna bądź spółka zależna od spółki matki, okresowo i w każdym przypadku; określenie 'spółka', 'spółka matka' i 'spółka zależna' mają znaczenie przypisane im w sekcjach 1161 i 1162 a także załączniku 7 brytyjskiej Ustawy o spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006), z wyjątkiem faktu, że liczba '50%' zostanie w każdym przypadku zastąpiona w takich sekcjach przez 'większość', a wyrażenie 'Podmioty Powiązane' będzie odpowiednio interpretowane;

"Oprogramowanie"

oprogramowanie, które będzie wykorzystywane przez Użytkownika do gry w kasynie, w pokera i/lub bingo na Internetowej Platformie Gier Hazardowych, włącznie z odnośnymi dokumentami i wszystkimi udoskonaleniami, modyfikacjami, dodatkami, tłumaczeniami i aktualizacjami takiego oprogramowania;

"Dostawca Oprogramowania"

Spółka Playtech Software Limited, (zarejestrowana pod numerem 1030187) z siedzibą zarejestrowaną pod adresem: Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, której siedziba główna znajduje się pod adresem 2nd Floor, St George's Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man IM1 1EE;

"Użytkownik"

użytkownik Oprogramowania pobranego ze stron Witryny;

'My'/'Nam'/'Nas'

oznacza Operatora zgodnie z opisem w artykule 2 w Ogólnych Warunkach;

"Korzystanie"

(a) w odniesieniu do dowolnego oprogramowania, ładowanie, instalacja, włączenie, uruchomienie, przechowywanie, transmisja, wyświetlanie i powielanie (dla celów ładowania, instalacji, włączenia, uruchomienia, przechowywania i wyświetlania); oraz (b) w odniesieniu do wszelkiej dokumentacji, wykorzystanie i kopiowanie dokumentacji (w takim zakresie, jaki jest w racjonalnym ujęciu konieczny do używania Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy EULA); a 'Korzystanie' będzie odpowiednio interpretowane oraz

"Witryna"

oznacza Witrynę w rozumieniu definicji z Warunków Korzystania, w których skład wchodzi niniejsza EULA oraz wszelkie powiązane witryny dostępne poprzez łącza lub w inny możliwy sposób.

 1. LICENCE TO USE SOFTWARE
  1. Z zastrzeżeniem poniższej klauzuli 3, niniejszym przyznajemy Użytkownikowi ograniczone, osobiste, niewyłączne i niezbywalne prawo do Używania Oprogramowania na swoim komputerze, w celu korzystania z Internetowej Platformy Gier Hazardowych, włącznie z grą w pokera w Salonie Pokera jak również gry w bingo w Salonie Bingo, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy EULA.
  2. Licencja w powyższej klauzuli 1.1 dotyczy wyłącznie obiektowego kodu Oprogramowania (tzn. skompilowanej, zasemblowanej lub wykonywanej maszynowo wersji Oprogramowania lub dowolnej jego części) i nie przyznaje prawa do korzystania z kodu źródłowego Oprogramowania (tzn. formy Oprogramowania czytelnej dla człowieka).
  3. Dodatkowo licencja z powyższej klauzuli 1.1 nie dotyczy niektórych wyłączonych terytoriów, których listę podajemy okresowo. Obecnie licencja ta nie ma zastosowania do Korzystania z Oprogramowania na terenie: Izraela, Estonii, Cypru, Bułgarii, Hong Kongu, Stanów Zjednoczonych Ameryki (i ich terytoriów zależnych) oraz, wyłącznie w odniesieniu do gier w kasynie na żywo oferowanych na Filipinach, Filipin. OBOWIĄZKIEM UŻYTKOWNIKA JEST REGULARNE SPRAWDZANIE NASZEJ WITRYNY W CELU SPRAWDZENIA LISTY TERYTORIÓW WYŁĄCZONYCH.
  4. Wszelkie prawa, które nie są wyraźnie przyznane Użytkownikowi w klauzulach 1.1. i 1.2 powyżej, zastrzegamy dla Nas samych. Ponadto, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w powyższych klauzulach 1.1 i 1.2 Użytkownik przyjmuje, że nie wolno mu wykonywać, pozwalać na wykonanie ani pomagać innym w wykonywaniu następujących czynności:
   1. instalowanie lub załadowanie Oprogramowania na serwer lub inne urządzenie w sieci bądź podjęcie innych kroków w celu udostępnienia innym osobom Oprogramowania za pośrednictwem dowolnej formy 'biuletynu informacyjnego', usług sieciowych, poprzez wdzwaniany dostęp do sieci lub w ramach sieci;
   2. sublicencjonowanie, cesja, wynajem, dzierżawa, wypożyczenie, przekazanie lub kopiowanie (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonej w innym miejscu niniejszej umowy EULA) licencji Użytkownika do korzystania z Oprogramowania oraz sporządzanie i dystrybucja kopii Oprogramowania;
   3. usunięcie informacji o prawach autorskich, prawach własności i podobnych informacji z Oprogramowania lub z jego kopii;
   4. . wykorzystanie Oprogramowania lub jego części na rzecz lub w imieniu osób trzecich włącznie z korzystaniem z usług dostawców oprogramowania, dostawców usług internetowych, różnych opcji własności czasowej, outsourcingu lub pośrednictwa usług;
   5. . wykorzystanie, kopiowanie, wprowadzanie modyfikacji, tworzenie prac pochodnych lub dystrybucja Oprogramowania, dowolnej jego części, kopii, adaptacji, transkrypcji czy połączonych jego części;
   6. (z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo) dekodowanie, odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilacja, deasemblacja lub inny rodzaj interpretacji lub konwersji Oprogramowania lub jego części;
   7. wejście, uzyskanie dostępu lub usiłowanie wejścia lub uzyskania dostępu do naszych systemów bezpieczeństwa bądź ich obejście lub zakłócenie ich działania w dowolny inny sposób (między innymi za pomocą robotów lub innych urządzeń) w Salonie Pokera, Salonie Bingo lub we wszystkich innych częściach Witryny bądź usiłowanie dokonania zmian w Oprogramowaniu i/lub dowolnych jego funkcjach lub składnikach.
  5. Użytkownik przyznaje i oświadcza, że wszystkie prawa własności intelektualnej, tytuł własności i udziały w nim w odniesieniu do Oprogramowania, w tym do wszelkich modyfikacji, udoskonaleń, adaptacji, tłumaczeń i innych zmian w Oprogramowaniu lub dodatkach do niego, należą wyłącznie do Dostawcy Oprogramowania (lub jego licencjodawców), nawet jeżeli zostały opracowane na podstawie pomysłów, sugestii lub propozycji przedstawionych przez Użytkownika lub dowolną inną osobę trzecią. Użytkownik nieodwołalnie przekazuje na rzecz Dostawcy Oprogramowania wszystkie prawa, tytuły i korzyści jakie mogą być uzyskane w odniesieniu do takich praw, między innymi dotyczy to patentów, praw autorskich, znaków handlowych, tajemnic handlowych i know how oraz zgadza się podpisać i przekazać Dostawcy Oprogramowania dokumenty, które uzna on za konieczne do udokumentowania i potwierdzenia przeniesienia na niego wymienionych praw.
  6. . OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY EULA W TRYBIE 'TAK JAK JEST', BEZ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ, GWARANCJI LUB OŚWIADCZEŃ, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH (W ZAKRESIE, W JAKIM TAKIE WYŁĄCZENIA SĄ DOPUSZCZALNE PRZEZ PRAWO).
  7. MY, DOSTAWCA OPROGRAMOWANIA I WSZYSTKIE NASZE I/LUB DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA PODMIOTY POWIĄZANE NINIEJSZYM WYKLUCZAJĄ I ODSTĘPUJĄ OD UDZIELENIA (W ZAKRESIE, W JAKIM TAKIE WYKLUCZENIE JEST DOZWOLONE PRZEZ PRAWO) WSZELKICH DOROZUMIANYCH WARUNKÓW I GWARANCJI (WŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ PRZYDATNOŚCI DO CELÓW KOMERCYJNYCH, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU), A TAKŻE BEZ USZCZERBKU DLA OGÓLNOŚCI WYŻEJ WYMIENIONYCH, ANI MY ANI DOSTAWCA OPROGRAMOWANIA (BĄDŹ PODMIOTY POWIĄZANE) NIE GWARANTUJEMY, BEZ OGRANICZEŃ, ŻE (A) OPROGRAMOWANIE NIE BĘDZIE NARUSZAĆ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NALEŻĄCYCH DO OSÓB TRZECICH, ANI ŻE (B) OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAŁO BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB ŻE BĘDZIE ONO WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI ŻE BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU BĘDĄ NAPRAWIANE ANI ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE WOLNE OD WIRUSÓW ANI ŻE (C) OPROGRAMOWANIE MA ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚĆ ANI ŻE JEST ONO PRZYDATNE DO KONKRETNEGO CELU; (D) ANI ŻE UŻYCIE OPROGRAMOWANIA NA JAKIEJKOLWIEK PLATFORMIE SPRZĘTOWEJ LUB OPROGRAMOWANIU INNYM NIŻ OPROGRAMOWANIE OKREŚLONE JAKO KOMPATYBILNE Z OPROGRAMOWANIEM (INFORMACJE TAKIE DOSTĘPNE SĄ PRZY POBIERANIU OPROGRAMOWANIA I/LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA) NIE BĘDZIE POWODOWAŁO ZAKŁÓCEŃ W OPROGRAMOWANIU, ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁANIU SPRZĘTU LUB INNEGO OPROGRAMOWANIA
  8. W PRZYPADKU BŁĘDÓW W KOMUNIKACJI LUB BŁĘDÓW SYSTEMU WYSTĘPUJĄCYCH W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, ANI MY ANI DOSTAWCA OPROGRAMOWANIA ANI PODMIOTY POWIĄZANE NASZE LUB DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI WOBEC ŻADNYCH OSÓB TRZECICH Z TYTUŁU KOSZTÓW, WYDATKÓW, STRAT LUB ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z TAKICH BŁĘDÓW.
  9. . ANI MY ANI NASZE PODMIOTY POWIĄZANE NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED UŻYTKOWNIKIEM ANI ŻADNĄ INNĄ OSOBĄ TRZECIĄ Z TYTUŁU PŁATNOŚCI DOKONYWANYCH NA RZECZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU USTERKI LUB BŁĘDU W OPROGRAMOWANIU BĄDŹ W ZWIĄZKU Z DOWOLNYM ROSZCZENIEM LUB ŻĄDANIEM DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA LUB DOWOLNEJ OSOBY TRZECIEJ Z TYTUŁU ZWROTU TAKICH PŁATNOŚCI LUB INNYCH W ZWIĄZKU Z TAKIMI PŁATNOŚCIAMI.
  10. Użytkownik niniejszym potwierdza, że sposób wykorzystania Oprogramowania przez Użytkownika jest poza Naszą kontrolą. Użytkownik wczytuje i wykorzystuje Oprogramowanie na własne ryzyko i w żadnym wypadku My nie będziemy ponosić względem Użytkownika żadnej odpowiedzialności z tytułu bezpośrednich, pośrednich, następczych, incydentalnych lub szczególnych szkód lub strat dowolnego rodzaju (z wyjątkiem dotyczących uszkodzeń ciała lub śmierci wynikających z Naszego zaniedbania).
 2. POUFNOŚĆ

  Oprogramowanie zawiera niejawne i poufne informacje, które stanowią tajemnicę i są cenne dla Nas lub dla Dostawcy Oprogramowania. Użytkownik zobowiązuje się na czas korzystania z Oprogramowania i późniejszy do: (a) zachowania wszystkich takich informacji poufnych w tajemnicy; (b) nieujawniania takich informacji poufnych osobom trzecim; i (c) nieużywania takich informacji poufnych do celów innych niż udział w Platformie Gier Hazardowych. Użytkownik ponadto zobowiązuje się do bezwzględnego podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu ochrony i zachowania poufności takich informacji poufnych.

 3. OBOWIĄZEK UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE SPRAWDZENIA LEGALNOŚCI UŻYTKOWANIA
  1. Warunkiem przyznania licencji na Używanie Oprogramowania zgodnie z EULA jest ukończenie przez Użytkownika odpowiedniego wieku, by móc legalnie korzystać z Oprogramowania i uczestniczyć w grach hazardowych w kraju, w którym będzie korzystać z Oprogramowania.Użytkownik potwierdza, że jest osobą w wieku powyżej 18 lat i pełnoletnią zgodnie z przepisami kraju, w którym mieszka. Użytkownik potwierdza również, że jest świadomy w zakresie kwestii prawnych związanych ze swoim wykorzystaniem Oprogramowania oraz że będzie na bieżąco dowiadywać się o ewentualnych zmianach w tym zakresie. Użytkownik potwierdza ponadto, że rozumie, iż my oraz Dostawca Oprogramowania nie gwarantujemy w żaden sposób, że Korzystanie z Oprogramowania w celu uprawiania hazardu, w znaczeniu w jakim ten termin jest normalnie rozumiany w branży, jest zgodne z prawem w każdej jurysdykcji.
  2. Biorąc pod uwagę tempo zmian w wymogach prawnych zachodzących w różnych jurysdykcjach Użytkownik zobowiązuje się zbadać zgodność z prawem swojego udziału w Internetowej Platformie Gier Hazardowych oraz korzystania z Oprogramowania w każdej jurysdykcji, która ma do Użytkownika zastosowanie i korzystać z Oprogramowania wyłącznie zgodnie ze wszystkimi przepisami obowiązującymi w przypadku takich działań oraz zgodnie z wytycznymi upoważnionych organów, a także przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za określenie czy Korzystanie z Oprogramowania jest legalne w jurysdykcji, której podlega.
 4. BRAK ROSZCZEŃ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Użytkownik rozumie i potwierdza, że (a) jego zobowiązania dotyczące Oprogramowania zgodnie z odnośnymi częściami EULA działają też na korzyść Dostawcy Oprogramowania oraz Podmiotów Powiązanych (a co za tym idzie mogą być przez nie egzekwowane) oraz że (b) Dostawca Oprogramowania i jego Podmioty Powiązane nie są stronami niniejszej EULA i nie będą odpowiedzialni za żadne szkody poniesione przez Użytkownika i osoby trzecie, niezależnie od formy działań, czy to opartych na umowie czy też na delikcie (włącznie z zaniedbaniem), ścisłej odpowiedzialności czy innych.
  2. Decyzja o pobraniu i korzystaniu z Oprogramowaniu jest wolną decyzją Użytkownika. Jeżeli użytkownik podejmie taką decyzję, potwierdza on, że uczynił to z pełnym zrozumieniem oraz po przyjęciu warunków niniejszej umowy EULA, w tym postanowień niniejszej klauzuli 4 oraz na własne ryzyko. W ŻADNYM WYPADKU ANI MY, ANI DOSTAWCA OPROGRAMOWANIA, ANI ŻADEN Z NASZYCH I/LUB JEGO PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM:
   1. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE NASTĘPCZE, POŚREDNIE, INCYDENTALNE ANI SZCZEGÓLNE SZKODY LUB STRATY DOWOLNEGO RODZAJU; ANI ZA UTRATĘ UDZIAŁU W RYNKU, DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, ZAMÓWIEŃ LUB SPODZIEWANYCH OSZCZĘDNOŚCI; ANI ZA STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE ZE STRATY, USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA DOWOLNYCH DANYCH; ANI
   2. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED UŻYTKOWNIKIEM ZA ŻADNE ROSZCZENIA KIEDYKOLWIEK POWSTAŁE W WYNIKU NINIEJSZEJ UMOWY EULA LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ, W DOWOLNY SPOSÓB POWSTAŁE W WYNIKU POSTANOWIEŃ UMOWNYCH, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ CZY INNEGO RODZAJU, ZA SZKODY PRZEKRACZAJĄCE WARTOŚĆ 1000 EURO (JEDEN TYSIĄC EURO),

    ZAWSZE POD WARUNKIEMże nic w niniejszej klauzuli 4.2 nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika, która może wynikać z zaniedbania prowadzącego do śmierci lub uszkodzenia ciała lub z oszustwa bądź celowego wprowadzenia w błąd.

 5. SIEĆ WSPÓŁDZIELONYCH POKOI DO GRY W POKERA
  1. Uczestniczymy w sieci współdzielonych pokoi do gry w pokera, która umożliwia Użytkownikowi grę z graczami w pokojach z innych witryn, uczestniczącymi w jednej grze, przy jednym stoliku lub turnieju, za pośrednictwem współdzielonej platformy do gry w pokera administrowanej przez dostawcę sieci pokerowych będącego osobą trzecią.
  2. W związku z tym Użytkownik przyjmuje, że po dołączeniu do współdzielonego pokoju do gry w pokera akceptuje zasady i warunki obowiązujące w danym pokoju do gry w pokera, co obejmuje wszystkie tamtejsze gry, stoliki i turnieje.
  3. Użytkownik potwierdza i przyznaje, że My i/lub operator współdzielonej sieci do gry w pokera, według naszego wyłącznego uznania, zastrzegamy sobie prawo do zakończenia gry Użytkownika lub zablokowania Konta Gracza danego Użytkownika oraz zablokowania dostępu Użytkownikowi do współdzielonej sieci do gry w pokera, zarówno z poziomu Witryny, jak i innych witryn, w przypadku, kiedy Użytkownik narusza dowolną z zasad gry lub dowolny z warunków określonych w niniejszej umowie EULA.
  4. Użytkownik ponadto potwierdza i przyjmuje, że My i/lub operator współdzielonej sieci do gry w pokera, według naszego wyłącznego uznania, zastrzegamy sobie prawo do zebrania, przetwarzania i ewidencjonowania odpowiednio w naszych bazach danych wszelkich informacji w związku z wzorcami gry Użytkownika, danymi osobowymi, wpłacaniem środków i wszelkimi innymi powiązanymi informacjami oraz zapytaniami, które mogą pomagać w zapobieganiu oszustwom, zmowom i innym nieprawidłowym zachowaniom.
 6. BEZPIECZEŃSTWO

  Zapobieganie zmowom

  1. Zmowa oznacza sytuację, w której dwóch lub większa liczba graczy usiłuje w nieuczciwy sposób wykorzystać sytuację udostępniając sobie wzajemnie wiedzę na temat swoich kart lub inne informacje przy stoliku do gry w pokera. Każdy gracz, który usiłuje zawrzeć zmowę lub zawiera zmowę z jakimkolwiek innym graczem podczas korzystania Salonu Pokera, otrzymuje stały zakaz korzystania z Salonu Pokera lub Witryny bądź Oprogramowania lub wszelkich innych Naszych usług powiązanych, a jego Konto Gracza jest zamykane ze skutkiem natychmiastowym. Podejmiemy wszelkie możliwe dla Nas działania w celu wyjaśnienia skarg otrzymanych w sprawie graczy podejrzanych o zmowę. Jeżeli My lub Nasze Podmioty Powiązane będziemy podejrzewać zachowania o charakterze zmowy w trakcie trwania gry, My lub Nasze Podmioty Powiązane możemy według naszego wyłącznego uznania, zakończyć dostęp podejrzanych graczy do Salonu Pokera i/lub zablokować ich Konta Gracza. Ani My ani Nasze Podmioty Powiązane w żadnych okolicznościach nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Użytkownika lub innego gracza, które mogą wynikać ze zmowy lub innych zabronionych prawem działań oraz ani My ani Nasze Podmioty Powiązane nie będziemy dodatkowo zobowiązani do podejmowania jakichkolwiek innych działań w przypadku podejrzenia zmowy lub innych działań zabronionych prawem.
  2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystujemy wyłącznie zgodnie z Naszą polityką prywatności, która określona jest w pełnej wersji na stronach Witryny. Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania poprawek do wspomnianej polityki prywatności. Jednak zastrzegamy sobie prawo do poproszenia Użytkownika o podanie nam dodatkowych danych i wszelkie takiedodatkowe informacje będą przechowywane z zachowaniem poufności. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia pewnych danych w określonych okolicznościach stosownym organom, jeżeli zostanie Nam przedstawione takie żądanie na podstawie przepisów prawa lub od organu regulacyjnego. Z zastrzeżeniem postanowień Naszej polityki prywatności, niniejsze prawo do ujawnienia danych osobowych organom lub urzędom, których celem jest dochodzenie w sprawie prania brudnych pieniędzy, oszustw i innej działalności przestępczej, będzie realizowane w zakresie wymaganym przez prawo lub stosowne przepisy.
 7. GWARANCJE I OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

  Użytkownik gwarantuje i oświadcza Nam, co następuje:

  1. . Użytkownik nie jest mieszkańcem żadnego z wykluczonych terytoriów, o których mowa w klauzuli 1.3 powyżej;
  2. Użytkownik sprawdził, czy korzystanie z Internetowej Platformy Gier Hazardowych oraz Korzystanie z Oprogramowania jest zgodne z prawem w każdej mającej do Użytkownika zastosowanie jurysdykcji i ustalił, że wymienione czynności są w tych jurysdykcjach zgodne z prawem i nakazami kompetentnych organów sprawujących władzę.
  3. Użytkownik nie uczestniczy w zmowie ani nie usiłuje doprowadzić do zmowy bądź bezpośredniego lub pośredniego udziału w jakimkolwiek programie zmowy z innymi graczami w trakcie obecnej lub przyszłej gry prowadzonej przez Użytkownika za pomocą Internetowej Platformy Gier Hazardowych
 8. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. W przypadku zakończenia obowiązywania niniejszej umowy EULA, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że (i) jego prawo do korzystania z Oprogramowania wygasa niezwłocznie oraz (ii) zaprzestanie on całkowicie Korzystania z Oprogramowania i (iii)
 9. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Prawo właściwe.. Interpretacja, ważność i realizacja niniejszej umowy EULA będzie podlegać prawu Anglii (z wyjątkiem zakresu, w jakim Korzystanie z Oprogramowania przez Użytkownika podlega lokalnym przepisom go obowiązującym).
  2. Zakaz cesji dokonywanej przez Użytkownika.Użytkownik nie może dokonać cesji EULA ani żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej EULA na jakiekolwiek inne osoby lub podmioty.
  3. Pierwszeństwo postanowień . W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami niniejszej EULA oraz innych dokumentów wymienionych w niej lub związanych z Oprogramowaniem, pierwszeństwo mają postanowienia EULA.
Najpopularniejsze